Audioboeken op cd Bestelle? Stjoer in mail nei boek@audiofrysk.nl mei jo namme, adres en de bestelling. Allinne titel en bestelnûmer is foldwaande.

De folgjende boeken binne no te keap:

Skriuwer Titel bestelnûmer
cd's
priis (€)
Romans/ferhalen:        
Koos Tiemersma De mjitte AF-F1
8
20
Jan van der Leij De tiid stie even stil AF-F2
4
15
Wieke de Haan Optriuwe en ôfbliuwe AF-F3
3
13,50
Auck Peanstra Sitebuorren, myn eigen paradys AF-F4
5
16,50
Trinus Riemersma De fûgel AF-F5
2
12
Johan Veenstra Een brogge van glas AF-F6
4
15
Riek Landman Liet foar myn jonge AF-F7
4
15
Wilco Berga It Portret AF-F8
4
15
Harmen Wind It Ferset AF-F9
10
24
Akky van der Veer Kuneara AF-F10
2
12
Hein Jaap Hilarides Joppe AF-F11
4
15
Anne Feddema Skúnpútsersgúd AF-F12
2
12
Bilker Bonnema Wijnstra Fan Duveldrek nei Hoarnestreek AF-F13
4
15
Hylke Speerstra De Kalde Krústocht AF-F14 6 18
Jelle Bangma Bretaalwei De Brand AF-F15
3
13,50
Wieke de Haan Ophysje en delbêdzje AF-F16
3
13,50
Marga Claus Bollman en Bollman AF-F17
6
18
Durk van der Ploeg Under de seespegel AF-F18
5
16,50
Sietse de Vries Kûgels foar Kant AF-F19
6
18
Anders M.Rozendal Hupsakee en oare ferhalen AF-F20
6
18
Greet Andringa De diggels fan Che AF-F21
3
13,50
Meindert Bylsma Fan droechstinners en flierefluiters AF-F22
4
15
J.R.R. Tolkien De Hobbit AF-F23
7
20
Sjoerd Bottema It piipjen fan de proai AF-F24
7
20
Hylke Speerstra Jabik en Dieuwertje (Allinne online los te keap) AF-F25
1
Wieke de Haan Echt moai AF-F26
5
16,50
Hylke Speerstra De treastfûgel AF-F27 6 18
Trinus Riemersma De Reade Bwarre (mp3-cd's) AF-FC28
2
20
Trinus Riemersma De Reade Bwarre (audio-cd's) AF-F28
20
39
Froon Akker Einum (audio-cd's) AF-F29
8
20
  Einum (mp3-cd) AF-FC29
1
12
Kathy Reichs Firalen (mp3-cd) AF-FC30
1
12
         
Berneboeken:        
Anny de Jong Spikergek AF-B1
2
10
Jelle Bangma Skoare by FC Top AF-B2
2
10
Lida Dykstra Spegelspreuk AF-B3
3
12
Hanneke de Jong Salsafamke AF-B4
4
13,50
Jan Schotanus De ûnmooglike reis fan de Santa Maria AF-B5
2
10
Jan Schotanus Nacht op it eilân AF-B6
1
9
Auck Peanstra Traveliers It Goud fan de Aboriginals AF-B7
2
11
Anny de Jong Traveliers Yslik Aktyf AF-B8
2
11
Anny de Jong Help... in hûn AF-B9
3
12
Anny de Jong Traveliers In flitsend hûntsje AF-B10
3
12
Roald Dahl Jappy en it sûkeladefabryk AF-B11
3
12
Jan Schotanus Traveliers Fûgelfrij yn de canyon AF-B12
2
11
Auck Peanstra Traveliers Kantsjeboard op Kurasao AF-B13
3
12
Anny de Jong Traveliers Spoaren! AF-B14
3
12
Grimm De moaiste mearkes fan Grimm AF-B15
2
10
Anny de Jong It is foar de hearen AF-B16
3
12
Ep van Hijum Muoike Klaptút en oare koarte ferhalen AF-B17
2
11
Jelle Bangma Keatse foar de krânse AF-B18
2
11
Lida Dykstra De skat fan jonker Jan AF-B19
4
13,50

Klassikers:

     
Rink van der Velde Feroaring fan lucht AF-K01
5
16,50
Elie Wiesel De nacht AF-K02
4
15
Hylke Speerstra Op redens oer AF-K03
8
20
J.H. Halbertsma It heksershol AF-K04
3
13,50
Froukje Annema Sûnder garânsje AF-K05
5
16,50
Hylkje Goïnga Nei it park AF-K06
1
10
Rink van der Velde De fûke AF-K08
3
13,50
Lewis Carroll Alice yn Wûnderlân AF-K09
3
12
Tiny Mulder Tin iis audiocd's AF-K10
8
20
  Tin iis mp3-cd's AF-KC10
2
12
         
Diversen        
Abe de Vries Dy't in hûs fynt op 'e wyn AF-D1
5
16,50
Tromp e.a. Sirkwy Seminar 2010-2011 AF-D2
4
15
Klaas Bruinsma Pseudo-Homearos De Striid tusken Froasken en Mûzen AF-D3
1
10
Looijenga e.a. Literêre 4-stêdetocht AF-D04
4
15
Schroor e.o. See, see, do wide see AF-D10
2
12
F. Riemersma e.o. Klassikers yn de (Fryske) literatuer AF-D11 2 12
Fryske Horror? Fryske Horror? Grouwelige ferhalen AF-D12
1
8
         
Aldere berneboeken:    
 
Riemkje Hoogland-Pitstra Mentha Minnema en it keldermystearje AF-B52
3
10
  Mentha Minnema en it wettermystearje AF-B55
3
10
Anny de Jong Mentha Minnema en it hûnemystearje AF-B50
2
10
  Mentha Minnema en it hynstemystearje AF-B53
3
10
  Mentha Minnema en it kattemystearje AF-B56
3
10
Jan Schotanus Mentha Minnema en it klokkemystearje AF-B51
2
10
  Mentha Minnema en it smokkelmystearje AF-B54
3
10
  Gefaarlik spul foar Mentha Minnema AF-B57
3
10
  De swannen fan Hoxwier AF-B58
2
10
  De kwestje fan Quad AF-B59
4
12
   
 

 

 

Stjoer in mail nei boek@audiofrysk.nl mei jo namme, adres en de bestelling. Allinne titel en bestelnûmer is foldwaande.

Ferstjoerkosten fan € 2 ôf.

De cd's wurde mei in rekken tastjoerd.

Slute