Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

 

Laatste nieuws - Lêste nijs

Sjoch by Nijsbrieven

27 maaie 2019

Oanbieding earste eksimplaar

Oanbieding De Jorwerter Dweilstikken

Hjoed krige Douwe de Bildt it earste eksimplaar fan it nije harkboek De Jorwerter Dweilstikken oanbean.

De Bildt hat de ferhalen sels ynlêzen en sa komme se noch tichter by jo. Foar mear ynformaasje sjoch op de side fan De Jorwerter Dweilstikken.

20 maaie

Fiif nije harkboeken

Nei in tiid fan relative rêst komme der no fiif nije audiotitels út:

fan Koos Tiemersma In aap klimt út de beam en de ferhalebondel Ik bedoel mar (skreaun ûnder de namme Froon Akker). Beide harkboeken wurde foarlêzen troch Geartsje de Vries.

Elske Schotanus - Wurk, in moderne roman oer wurk en keunst, ynlêzen troch Arjan Hut.

Ate Grypstra - It beest fan de Westereen, in fryske horrorstory, foarlêzen troch Douwe Kootstra.

Douwe de Bildt - De Jorwerter Dweilstikken, humoristyske,ûntroerende en soms sterke ferhalen, dy't mei fjoer ferteld wurde - kear op kear - oan de stamtafel fan it kafee yn Jorwert. De Bildt hat it sels foar Audiofrysk ynlêzen.

8 maaie

Omrop Fryslân op lokaasje yn Easterwierrum

Bauke deelstra op besite by Audiofrysk op Tsjerkebuorren yn Easterwierrum

Bauke Deelstra makke twa stikjes oer de harkboeken. Sjoch Yn de media om se te hearren

 

6 maaie 2019

Week van het Luisterboek

Keapje no in Frysk harkboek bij Luisterrijk en krij twa lústerboeken fergees derby!

Week avn het Luisterboek

Ut de nijsbrief fan Luisterrijk:

Ter gelegenheid van de Week van het Luisterboek ontvangt u maar liefst twee gratis luisterboeken bij uw aankoop*. Het Luistergeschenk bevat vier spannende verhalen van de bekroond thrillerauteur Hilde Vandermeeren. De verhalen worden voorgelezen door Chava Voor in 't Holt. Daarnaast ontvangt u het complete kinderverhaal Dolfje en Foeksia in het weerwolvenbos van Paul van Loon. Dit verhaal wordt voorgelezen door Sander de Heer.

In totaal ruim 3 uur luisterplezier! De luisterboeken worden automatisch toegevoegd aan uw (betaalde) bestelling.
* Actie is niet geldig bij gratis bestellingen

 

8 april 2019

De Sutelaksje giet wer fan start.

Keapje in boek út de Sweltsjerige. Ideaal om foar te lêzen, mar bern belibje der sels ek in protte wille oan, as se begjinne te lêzen.

De seis sweltsje boeken fan rige 1

 

Alder nijs

2007 2007/8 2008/9 2009 2010/11 2012 2013

2014/15  2016/17/18