Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

 

Laatste nieuws - Lêste nijs

Sjoch by Nijsbrieven

23-05-21

Twa nije harkboeken!

Hast klear: Pippi Langkous - Fryske edysje It berneboek dat de AFUK yn 2020 útbrocht hat, is aanst ek as harkboek te keap. Trije fantastyske ferhalen fan Pippi yn ien audioboek.

Pippi Langkous - Fryske edysjede grize oer de grouwe- duvelske streken

En fan Sjoerd Bottema syn spoekferhalen: de grize oer de grouwe - duvelske streken.

Bottema hat se sels prachtich ynlêzen.

2-4-21

Nijsgjirrige kollum fan Martsje de Jong: Sjoch Yn de media

 

En hjoed wie Tiny Mulder 100 wurden. De LC hat in grut artikel oer de alsidige skriuwster. Wy binne huiel wiis mei it harkboek Tin Iis.

It hiele artikel

 

28-1-21

Poezieweek - Poezijwike

Hjoed 28 jannewaris is it nasjonale gedichtedei.

Audiofrysk hat in prachtige bondel gedichten fan Abe de Vries:

Abe de Vries - Dy't in hûs fynt op 'e wyn

De Nationale Poëzieweek is fan 28 jannewaris oant 3 febrewaris 2021/ Sjoch ek https://www.poezieweek.com

 

5 jan 2021

Lok en seine en in hiele protte lústerwille foar 2021.

It audioboek wurdt hieltyd populêrder.

Audiofrysk hat ek wer nije harkboeken op priemmen, mar dêr kin ik no noch net wat mear oer fertelle. Wy hoopje de Fryske literatuer by te hâlden.

 

30 sept 2020

Scholen in gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel krijgen geld voor aanschaf Friese boeken

Wethâlder op skoalle

FOTO GEMEENTE ACHTKARSPELEN

In het kader van het Friese taalbeleid hebben de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel besloten om opnieuw geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van Friese kinder- en jeugdboeken op peuterspeelzalen en in het primair en middelbaar onderwijs.

De gemeente Achtkarspelen heeft hiervoor een potje met 6000 euro vrijgemaakt. Scholen kunnen voor 200 euro aan Friese boeken bestellen en kinderopvang voor 100 euro. De boekenpakketten moeten bijdragen aan meer meertaligheid in het onderwijs.

Als startschot voor de Friese Kinderboekenweek kwam wethouder Max de Haan van Achtkarspelen woensdagochtend om basisschool De Tarissing in Drogeham, hij reikte een boekenpakket uit en las voor uit het Friese boek ‘It Spûkskip’ van Lida Dijkstra. Wethouder Andries Bouwman van de gemeente Tytsjerksteradiel deed hetzelfde, maar dan op basisschool De Ichtusschool in Gytsjerk.

Wêr kinne se it better oan besteegje as oan de Sweltsjerige?

 

 

30 sept 20

De provinsje freget inisjativen foar it Frysk en it ûnderwiis.

Frysk befoarderje

(LC 25 sept 2020)

De sweltsjerige past perfekt. Foar de leeftyd 6-12 komt der fierstente min út. Audiofrysk hat in rige fan 6 en ien fan 7 boeken makke de lêste jierren.

4 feb 2020

De Sweltsjeboeken: In sterk merk!

Sweltsjerige 2 meio Wout Zijlstra

25 jan 2020

Nasjonale Foarlêsdagen - Voorleesdagen

Fan 25 jan. oant 2 feb. binne twa searjes berneboeken fergees del te heljen en te belústerjen by Audiofrysk. Sa hawwe ek wat âldere bern moaie ferhalen dy’t foarlêzen wurde. Alle acht harkboeken út de Mentha Minnema-rige en de seis Traveliers-boeken kinne foar nul sinten ophelle wurde by Luisterrijk.
De nuverste aventoeren oplosse mei Mentha Minnema, óf op reis mei de famnylje Travelier nei lannen dêr’t se ek spannende aventoeren belibje? It kin no. Fergees!

De titels:

:Mentha Minnema en it keldermystearjeMentha Minnema en it klokkemystearje

Mentha Minnema en it hûnemystearjeMentha Minnema en it hynstemystearje

Mentha Minnema en it kattemystearjeGefaarlik spul foar Mentha Minnema

Mentha Minnema en it smokkelmystearjeMentha Minnema en it wettermystearje

De Traveliers Fûgelfrij yn de canyonDe Traveliers In flitsend hûntsje

De Traveliers It goud fan de AboriginalsDe Traveliers Speure nei spoaren

De Traveliers Kantsjeboard op KurasaoDe Traveliers Yslik aktyf

 

22-jan-2020

Ynstallaasje fan de Berneboeke Ambassadeur

Yn basisskoalle Loevestein op 'e Gordyk waard Lida Dykstra troch de wethâlder fan Opsterlân offisjeel beneamd as Berneboeke Ambassadeur. Se krige de amtsketen omhongen en mei dy twa jier lang rûnom drage om it belang fan Fryske berneboeken út te dragen.

Lida dykstra yn groep 4 Foto Elske Roorda

Njonken in kwis foar de bern wie der ek in moaie foarstelling fan Knûkel, it teaterselskip fna Paul van Dijk.

Paul van Dijk as de baron Von Munchhausen

De winner fan de kwis mocht in berneboek út de koffer útsykje. It waard:

De toverangel fan Ate - Jurjen van der Meer

In hiele goede kar. De sweltsjerige is dus fertsjintwurdige yn de berneboekekoffer, dy't Lida rûnom op de skoallen bringt.

2 des 19

Feestje Sweltsjes2

Moandei 2 des 2019 hawwe 7 skriuwers, in foarmjouwer, 2 yllustratoaren en 1 redakteur it ferskinen fan de twadde rige Sweltsjesboeken mei-inoar fierd yn de Twadde Keamer fan Audiofrysk.

Sweltsjes 2 rige lêsboeken

28 nov 19

Sweltsjes 2 De poster Ek del te laden as pdf: Klik hjirre.

Sweltsjerige 2 poster Sweltsjes

12-11-19

Feestlike oanbieding Sweltsjes 2

Wout Zijlstra krige it earste eksimplaar fan Wouter wol de sterkste wêze, omdat er sels yn dat boekje foarkomt.
Wy wiene te gast op OBS De Wielen yn Ljouwert by de groepen 4 en 5. Dy sieten fol oandacht foar de skriuwers dy't oer harren ferhalen fertelden en ek in stikje foarliezen. En se seage hoe't de yllustratoaren wurken. Willemke Brouwer hie sels har tekentablet meinommen om it sjen te litten.

Sweltsjerige 2 Sweltsjerige 2
Sweltsjerige 2 Sweltsjerige 2
Sweltsjerige 2 Sweltsjerige 2
   
Sweltsjerige 2 Sweltsjerige 2
Wout Zijlstra Sweltsjerige 2 Pake Jelle en Jelmer Sweltsjerige 2
Sweltsjerige 2 Juf is net sa swier Sweltsjerige 2
Sweltsjerige 2 Sweltsjerige 2


27 sept 2019

De twadde rige Sweltsje boeken is nei de printer ta.

Sweltsjerige 2019

Foar mear ynformaasje sjoch de folder.

27 maaie 2019

Oanbieding earste eksimplaar

Oanbieding De Jorwerter Dweilstikken

Hjoed krige Douwe de Bildt it earste eksimplaar fan it nije harkboek De Jorwerter Dweilstikken oanbean.

De Bildt hat de ferhalen sels ynlêzen en sa komme se noch tichter by jo. Foar mear ynformaasje sjoch op de side fan De Jorwerter Dweilstikken.

20 maaie

Fiif nije harkboeken

Nei in tiid fan relative rêst komme der no fiif nije audiotitels út:

fan Koos Tiemersma In aap klimt út de beam en de ferhalebondel Ik bedoel mar (skreaun ûnder de namme Froon Akker). Beide harkboeken wurde foarlêzen troch Geartsje de Vries.

Elske Schotanus - Wurk, in moderne roman oer wurk en keunst, ynlêzen troch Arjan Hut.

Ate Grypstra - It beest fan de Westereen, in fryske horrorstory, foarlêzen troch Douwe Kootstra.

Douwe de Bildt - De Jorwerter Dweilstikken, humoristyske,ûntroerende en soms sterke ferhalen, dy't mei fjoer ferteld wurde - kear op kear - oan de stamtafel fan it kafee yn Jorwert. De Bildt hat it sels foar Audiofrysk ynlêzen.

8 maaie

Omrop Fryslân op lokaasje yn Easterwierrum

Bauke deelstra op besite by Audiofrysk op Tsjerkebuorren yn Easterwierrum

Bauke Deelstra makke twa stikjes oer de harkboeken. Sjoch Yn de media om se te hearren

 

6 maaie 2019

Week van het Luisterboek

Keapje no in Frysk harkboek bij Luisterrijk en krij twa lústerboeken fergees derby!

Week avn het Luisterboek

Ut de nijsbrief fan Luisterrijk:

Ter gelegenheid van de Week van het Luisterboek ontvangt u maar liefst twee gratis luisterboeken bij uw aankoop*. Het Luistergeschenk bevat vier spannende verhalen van de bekroond thrillerauteur Hilde Vandermeeren. De verhalen worden voorgelezen door Chava Voor in 't Holt. Daarnaast ontvangt u het complete kinderverhaal Dolfje en Foeksia in het weerwolvenbos van Paul van Loon. Dit verhaal wordt voorgelezen door Sander de Heer.

In totaal ruim 3 uur luisterplezier! De luisterboeken worden automatisch toegevoegd aan uw (betaalde) bestelling.
* Actie is niet geldig bij gratis bestellingen

 

8 april 2019

De Sutelaksje giet wer fan start.

Keapje in boek út de Sweltsjerige. Ideaal om foar te lêzen, mar bern belibje der sels ek in protte wille oan, as se begjinne te lêzen.

De seis sweltsje boeken fan rige 1

 

Alder nijs

2007 2007/8 2008/9 2009 2010/11 2012 2013

2014/15  2016/17/18