Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Alice yn Wûnderlân - Lewis Carroll
oersetter Tiny Mulder
Keapje de download foar € 8 by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei in fragment út Alice

Download € 6

3 cd's € 12

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Alice yn Wûnderlân (Alice in Wonderland)

Alice is al oer de hûndert jier, mar se is noch altyd fris, fleurich en libben en noch altyd oarsaak fan bewûndering en fermeits foar bern.

Sa skreau Tiny Mulder yn har ynlieding yn 1964.

En der is wat dat oanbelanget net folle feroare. Noch altyd sprekke de aventoeren fan de lytse Alice ta de ferbylding.
Dit harkboek is in moaie gelegenheid om it ferhaal op 'en nij te genietsjen.

'Wy binne hjir allegearre gek,' sei de Siferske Kat tsjin Alice. 'Ik bin gek. Jo binne gek.' - 'Hoe witte jo, dat ik gek bin?' frege Alice.  - 'Dat moat wol sa wêze,' andere de Kat, 'oars soene jo hjir net kommen wêze.'

'Hjir' is it Wûnderlân, dêr't it famke Alice yn bedarret en de bjusterbaarlikste dingen meimakket. Se kin harsels lytser en grutter meitsje, wat soms o sa gefaarlik is. Se praat mei de Wite Knyn, de Siferske Kat, de Sabeare Skyldpod, de Boaze Hertekeninginne en noch mear wûnderlike skepsels.

Dit klassike boek fol humor foar it jonge - en âldere!  - folk is yn tal fan talen fertaald. Fansels ek yn it Frysk.

 

 

Yn it wūndere lān fan de fantasije

Cd 1:
1. Ynlieding
2. Alice (gedicht)
3. Yn it kninehoal
7. De poel fan triennen
10. In ferkiezingsstriid en in lang refrein
12. De Knyn jout in boadskip

Cd 2
1. Goede rie fan in rûp
4. De bigge en de piper
7. De gekke teebesite
11. It croquetfjild fan de keninginne

Cd 3
1. It ferhaal fan de Sabeare Skyldpod
5. De dûns fan de kreeften
8. Wa hat de taartsjes stellen?
11. De ferklearring fan Alice

 

Dit boek wurdt foarlêzen troch Tryntsje van der Veer.

Bestelnûmer AF-K09

ISBN 978-94-6038-075-4

Ynformaasje oer Tiny Mulder by Tresoar.

Ynformaasje oer Tryntsje van der Veer by Tresoar.

 

Home