Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De Jorwerter Dweilstikken (Bornmeer 2018)
Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 20 euro.

Harkje nei it ferhaal De wc-bol.

 

Keapje dit boek: Online €7,50

4 cd's €15

 

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

De Jorwerter Dweilstikken

De Jorwerter Dweilstikken befettet in seleksje fan de humoristyske,  ûntroerende  en soms sterke ferhalen dy’t mei fjoer ferteld wurde — kear op kear — oan de stamtafel fan it kafee yn Jorwert.
In earbetoan oan it doarp mei syn kleurrike ynwenners: ambachtslju, boeren, middenstanners, dûmnys en notarissen.

 

Douwe Klaas de Bildt (1952,Boalsert) tekene fan 2007 ôf dy kroechferhalen op ûnder de titel ‘Dweilstikken’ foar de Jorwerter doarpskrante De Hiele Toer.

Geert Mak yn syn Nawoord (troch himsels foarlêzen): ‘Douwe de Bildt heeft met zijn ‘Dweilstikken’ iets heel bijzonders gedaan.’

CD1
  1 Foaropwurd
  2 Leafde foar it doarp
  3 De wc-bol
  4 Lútzen fan Fûns
  5 De misantroop
  6 De frijwillige brânwacht
  7 Achter het lijk wordt niet gesproken
  8 Technyske toanielsaken
  9 De Oersnoek
10 De Bearenburch-ekspres
11 It nijmoadrige fornús
12 De Baader-Meinsmagroep

CD2
1. Zomerseizoen, Winterseizoen
2. De kearnploech yn Jorwert
3. Floris de Vijfde
4. Wie ik mar gjin grienteboer...
5. It tabakswinkeltsje fan Jorwert
6. Buorkje yn de buorren
7. Bewaar uwen hoed
8. De buskaping
9. Merkekeatsen
10. 'Naar de bollen'
11. Ofpraat is ôfpraat
12. Kriminaliteit

CD3
1. De skipper dy't net swimme koe
2. De lytse toreador
3. Bargeslachtsjen
4. Wat wurdt it wer moai, net?
5. De 'globalisearring' fan Bonne
6. Tsjerk syn hannen
7. Leafde en glêde diken
8. Fiskerslatyn
9. Skat yn de toer
10. De Jorwerter winkellju
11. De PTT
12. Een heer van stand

CD4
1. Dat wurdt niks, myn jong
2. Nocht oan ûnnocht
3. Myn eigen beskermingel
4. In kânske sjen
5. De wite ljip
6. De pauwepleach
7. De Jorwerter skippers
8. De yntocht fan Sinteklaas
9. Ofwaaid praat
10. De dûkboat
11. Nawoord - Geert Mak

De Jorwerter dweilstikken, foarlęzen troch Douwe de Bildt

De Jorwerter Dweilstikken wurdt foarlêzen troch de skriuwer sels.

 

Bestelnûmer AF-F34 ISBN 978-94-6038-132-4

 

 

 

 

 

Home