Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Fjildferhalen - Rink van der Velde (Bornmeer 2022)
Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd by Audiofrysk foar 12 euro.

Harkje nei it ferhaal Hontsje.

 

Keapje dit boek:

Online 11 euro

 

1 mp3-cd €15

 

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

De fjildferhalen

 

Rink van der Velde fielde him nearne sa goed thús as yn fjild en bosk.

As jonge strúnde er om yn ’e bosken fan Beetstersweach en learde er de natuer troch skerp observearjen fan tichteby kennen.

Fiskje en jeie wiene syn lust en syn libben.
En harkje nei de ferhalen fan manlju dy’t de tiid noch meimakke hiene, dat minsken libje moasten fan fiskerij, mollefangen en de jacht op murden.

De fjildferhalen binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild.

Ynhâldsopjefte

Út Ien foar ’t ôfwennen
1 Kringen
2 Iel
3 Pak spikers
4 Mûdhûntsjes
5 Mollesturtsjes
6 Projekt

Út Stjerrende wier, heite
7 Hontsje
8 Mollen
9 Den bedrieger bedrogen
10 Sytze

Út It is myn sizzen net
11 Hazze
12 Begryp
13 Trimme
14 Busreis
15 Hamke
16 Skuld

Út De wrâld is rûch
17 Iel
18 Jager
19 Bushfire
20 Koart guod

Út Minsken is raar guod
21 Otters
22 Heide
23 Poepen
24 Deskundelooch
25 Guozzen
26 Murdespui
27 Hontsje

Út No sà
28 Iten
29 Meskebiters
30 Dûkeleintsje
31 Ljippen
32 Iel
33 Blei
34 Geit

Út Sa wie ’t sawat
35 Bonne Bus
36 Guozzen
37 Reidhintsje
38 Iel
39 Popels
40 Muskusrôt
41 Wyldbehearder
42 Stil
43 Stjonksleat

Út Geanijs 1994/1995
44 Ljippen
45 Simmer 1995

Út LC 1976-1985
46 De motivatie van een rattenvanger
47 Mei de reidjager by de spoarbaan lâns
48 Herinneringen van een oude wildstroper
49 No witst teminsten wat in ko kostet, sei heit
50 Hartsje, dyn eare en it fatsoen lizze oan ’e dyk
51 Achttien jaar gevaren en 35 gulden verdiend

52 Ferantwurding


Útjûn mei tipe fan de provinsje Fryslân.

Rink van der Velde Fjildferhalen
De fjildferhalen wurdt foarlêzen troch Jan Schotanus..

Bestelnûmer AF-K11 ISBN 978-94-6038-161-4

 

 

 

 

Home