Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De fûgel - Tr. Riemersma
Downloade by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei ien fragmint.

 

Keapje dit boek:
Online € 6

2 cd's € 12

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Yn in Italjaansk doarp komt de fûgel werom...

 

De novelle De fgel, ynlzen troch Wouter van der Wal.

Flaptekst

It doarp leit as in roekenêst op in heuveltop. Lang lyn, yn de ûnrêstige tiden, wie dat in pree.
It doarp wie ûnnimber foar de fijannen en it woeks út ta it bestjoerlike sintrum fan de krite.
Dit is allegear fergiene gloarje. Mear as it oantinken oan it grutte ferline is net bleaun. En tsjustere skiednissen, dêr't nimmen graach oer praat.
Lykas oer dy fûgel dy't as in duvel út 'e hel boppe it doarp hong en ûnferhoeds delsaaide.
Mar dy fûgel is sûnt in heale ieu neat mear fan fernommen.

Ynlêzen troch Wouter van der Wal, bekend fan û.o. de band Katterpillaar.

It boek is yn 2006 útkommen by Venus.

Bestelnûmer AF-F5

ISBN 978-94-6038-005-1

Ynformaasje oer Trinus Riemersma by Tresoar.

Home