Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Keatse foar de krânse - Jelle Bangma Keapje de download foar € 8 by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei in fragmint.út it haadstik Elske

Download € 5,50

2 cd's € 11

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 
Keatse foar de krânse

It earste keatsboek sûnt De jonge priiskeatser fan Nynke van Hichtum.

Ynhâld

Jelke hâldt fan keatsen. Hy kin it goed, mar is ek bloedfanatyk! Gauris wint er de krânse, mar hy moat der wol hiel wat foar oer ha: in soad traine, gjin feestjes, betiid op bêd... Fan syn pake, ek in goede keatser, krijt er in pakje. Bringt dat gelok? Mei syn freonen hat Jelke faak sukses, mar hy wol mear! De Bûnspartij by de skoaljonges, en fansels de Freule! Mar Elske dan, en syn âlde maten? In moai ferhaal oer in jongesdream dy't útkomt. Ek foar famkes.

Jelke kin goed keatse, hiel goed.

Dit boek wurdt foarlêzen troch de skriuwer.

Omslachyllustraasje Willem Mook

Bestelnûmer AF-B18

ISBN 978-94-6038-105-8

Ynformaasje oer Jelle Bangma by Sirkwy.

 

Audiofrysk Home