Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

It piipjen fan de proai - Sjoerd Bottema
(Utjouwerij Fryslân
2009)

Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei dit fragmint út it ferhaal De Lycklamatapes.

Keapje dit boek:

Download €10

 

7 cd's € 20

Keapje

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Alve yntrigearjende, tragykomyske ferhalen dy't gauris in bizarre draai krije.
Mei syn bytiden broeierige stim lûkt de skriuwer jo mei yn it ferhaal.

(...) En doe ynienen, ynspekteur, krigen jo in gouden idee! Ûnsichtbere spoaren? Spoaren dy't der wol leine, mar der net wiene foar de bewensters? Mar hoefolle moaier soe it wol net wêze as dy spoaren der wol wiene! As de bewenster op in stuit wat ûntduts dat ûnbegryplik wie, wat subtyls, mar frjemd, in slipke bygelyks, ien lyts slipke, dat ynienen op ûnferklearbere wize weirekke wie en ferfongen troch in oarenien. En dêrmei ynspekteur, komme wy by it tredde bedriuw. Mar dit rêde wy yn trije bedriuwen net op, hear. Ik bin bang dat dit in klassike trageedzje wurdt...
(Út De Lycklamatapes)

Ynhâld
cd 1: 1 - 10 De dreamefanger - j
cd 2: 1 - 7 De dreamefanger k - l
8 - 10 De Lycklematapes - c
cd 3: 1 - 9 De Lycklematapes d - l
cd 4: 1 - 8 Winterliet
cd 5: 1 - 6 Tafeltje dekje
7 - 8 De bline en de lamme
9 - 11 Us heit en ik
cd 6: 1 - 4 It geheim fan kapitein Haddock
5 Grutte Geale
6 - 9 Isabel Winter
cd 7: 1 - 5 It tredde ferhaal

Fan de flaptekst fan it boek:

"(...) Frou Melchert wie noch mar krekt widdo of op de radio waard har man silger suver alle dagen tasongen: Willem, word wá-akker, Willem! Willem, word wá-akker, Willem!"

Patat mei mayonêze en in bearelul, dat is it keninginnemiel fan de widdo Melchert - Van Beyma thoe Kingma alias Bontsje fan Swarte Willem. De earste bút yn har jacht nei it gelok. Mar dêr bliuwt it net by. Bontsje wol de spoeken fan it ferline begrave en oan har takomst bouwe, net langer proai wêze mar jager. Dêrmei stiet sy model foar de personaazjes dêr't it yn dizze ferhalen om draait: proai of jager en soms allebeide.

"(...) it is de efterfolger dy't him stjoere lit troch dejingen dy't er folget, it wurd seit it al, hy folget en sy kieze it paad. De jager dûnset nei it piipjen fan syn proai en net oarsom."

It piipjen fan de proai - Sjoerd Bottema
It Piipjen fan de proai wurdt foarlêzen troch skriuwer Sjoerd Bottema.

Bestelnûmer AF-F24

ISBN 978-94-6038-056-3

Ynformaasje oer Sjoerd Bottema by Tresoar op de site fan Sirkwy.

Dit harkboek is produsearre mei stipe fan de Provinmsje Fryslân.

Audiofrysk Home