Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Pseudo-Homearus - De Striid tusken Froasken en Mûzen oersetten troch Klaas Bruinsma

Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei in fragmint

Keapje dit boek: Download €5

1 cd € 10

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

It wurk

De Striid tusken Froasken en Mûzen is in luftige parody op de Ilias fan Homearus. Yn prachtige, steatlike taal mei bysûndere taalfynsten wurde piipjende mûzen en kwêkjende kikkerts foarinoar oer set.

It ferhaal is ynlêzen troch Klaas Bruinsma.
Ek de ynlieding fan syn hân is opnommen.

1 - 2 Ynlieding

3 - 13 De striid tusken Froasken en Mûzen

Bonustracks: twa lieten, songen troch Klaas Bruinsma.

14. Liet Sub solus Ortu fan Gysbert Japiks,
oersetting yn it Latyn: Klaas Bruinsma
15. Parody op Die Forelle fan Schubert,
tekst Klaas Bruinsma

Fia dizze link kinne jo in priuwke hearre.Ek de tekst fan it Gysbertliet is opnommen.

In mytyske striid , humoristysk ferslein
De striid tusken Froasken en mûzen wurdt foarlêzen troch Klaas Bruinsma.

Bestelnûmer AF-D3

ISBN 978-94-6038-062-4

Ynformaasje oer Bruinsma by Sirkwy.

 

Audiofrysk Home