Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Blomlêzing út 'e Spaanse poëzij
yn in Fryske oersetting fan Klaas Bruinsma

Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei de Oade oan de sipel fan Pablo Neruda

Keapje dit boek: Download €6,75

3 cd's € 13,50

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Spaanse poëzij

Flaptekst:

Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij.
Dizze bondel foeget dêr gâns in tal fersen oan ta.
Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels.
De earste gedichten binne al út it iere begjin fan de sechstjinde ieu, en geande troch de tiid hinne einiget de oersetter mei in noch libbene dichter út Nicaragua, dy’t yn syn eigen lân sjoen wurdt as de belangrykste dichter op dit stuit yn Latynsk-Amearika.
De treflike, wieldrige Spaanske gedichten binne in genot om te lêzen en de skientme fan de Fryske fertalingen foeget der in diminsje fan eigenens oan ta. Al mei al in oanwinst foar ús hieltyd waaksjende Fryske bibleteek.

 

 

Blomlezing ut de Spaanse poezij, gedichten oersetten yn it Frysk

Cd1:
I Garcilaso de La Vega (1501-1536)
1. Carpe Diem
II Fernando de Herrera (1534-1597)
2. Dilemma
III Sint Johannes fan it Krús
(San Juan de la Cruz, 1542-1591)

3. Ik gong yn donk’re nacht
4. Liet fan de libb’ne flam fan Minne
IV Francisco de la Torre (±1460-±1504)
5. Nachtbea
V Lope de Vega Carpio (1562-1635)
6. Sonnet nei Heechliet V: 2-7
7. Oan de Godlike Hoeder
VI Juan de Arguijo (1560-1623)
8. Stoarm en stilte
9. Narcissus
VII Francisco de Medrano (1570-1607?)
10. Ik wit net
VIII Luís Martín de la Plaza (1577-1625)
11. See fan leafde
IX Pedro Espinosa (1578-1650)
12. Oan de Alderhillichste Faam Marije
13. Oer selskennisse
X Francisco de Quevedo (1580-1645)
14. Hoe gliidstû út myn hannen
15. It koarte jier fan ’t stjerlik libben fiert
XI Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639)
16. Hillige freonskip
XII Juan de Tassis (1582-1622)
17. Oan in sjongster
XIII Juan de Jáuregui (1583-1641)
18. Op in wrak op it strân fan de see
XIV Luís de Carrillo y Sotomayor (1585-1610)
19. Op de fluggens en it ferlies fan de tiid
XV Miguel de Barrios (1625-1701)
20. By de dea fan Rachel (Genesis XXXV: 19)
XVI Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)
21. Jitris en Ienris
22. Geweld’ge weagen
XVII José Martí de Cuba (1837-1895)
23. De wjokte tsjelk
XVIII Rosalía de Castro (1837-1885) Galicia
24. Ik wit net wat it is
25. Untwyk
26. De loft is gleon fan hjitte
XIX Miguel de Unamuno (1864-1936)
27. Kastylje
28. Op in doarpstsjerkhôf yn Kastylje
29. O dreamen
30. Widzesang
31. De moarn is foarbygien en hinne
XX Rubén Darío (1867-1916) Nicaragua
32. It swalkjend liet
33. Needlot
34. Simfony yn griis grut
35. Núnder
36. Fers fan de hjerst

Cd2
XXI Antonio Machado (1875-1939)
1  37. Meiskien
XXII Juan Ramón Jiménez (1881-1958)
2  38. Sliep
3  39. De roazebeam
4  40. De maitydsmoarn fan it krús
5  41. Himel
6  42. De wite moanne
7  43. Hjerst
8  44. De lêste reis, foargoed
9  45. Lokkich skepsel
XXIII Emilio Oribe (1893-1975) Uruguay
10  46. Fûgels yn ’e nacht
XXIV Jorge Guillén (1893-1984)
11  47. It tiidsferrin
12  48. Dea omfierrens
XXV Juana Fernández Morales de Ibarbourou
(1892-1979) Uruguay

13  49. It wite hynder
XXVI Gerardo Diego (1896-1987)
14  50. De Venus mei de spegel
XXVII Dámaso Alonso (1898-1990)
15  51. It bloed
16  52. Sliepeleazens
XXVIII Emilio Prados (1899-1962)
17  53. Liet
XXIX Vicente Aleixandre (1898-1984)
18  54. De âld man en de sinne
XXX Jorge Luís Borges (1899-1986) Argentinië
19  55. De oankomst
20  56. Herman Melville, skriuwer fan Moby Dick
21  57. ‘Ridder, Dea en Divel’, earste tekst, in sonnet
22  58. ‘Ridder, Dea en Divel’, twadde tekst yn pentámeters
23  59. De spegel
24  60. Oan in minder bekend dichter yn de blomlêzing
25  61. Oan de nachtegeal
26  62. It Goud fan de Tigers
27  63. Oan Susana Soca - sonnet 1
28  64. Oan Susana Soca - sonnet 2
29  65. Myn boeken

Cd3
XXXI Federico García Lorca (1898-1936)
1  66. Liet fan de ruter
2  67. De moanne ferskynt
XXXII Pablo Neruda (1904-1973) Sily (Chile)
3  68. Oseaan
4  69. De grutte oseaan
5  70. De fisken en de drinkeling
6  71. Leviathan
7  72. Oade oan de sipel
8  73. Oade oan in fallen kastanje
9  74. De plicht fan de dichter
10  75. Wer ien (it giele hert)
11  76. De held
12  77. In ûnhâldbere tastân
13  78. En dochs beweech ik my!
14  79. Wilhelmina
15  80. Pottebakkerswinkel
16  81. De satrapen
17  82. Oade oan de Poëzij
XXXIII In priuwke fan Azteekske dichtkeunst
18  83. It flechtich libben
XXXIV Vidal de Nicolas (1922-2005)
19  84. De sel by de see
20  85. Trein yn de nacht
XXXV Marcos Ana (1920)
21  86. It libben
XXXVI Dirk Kerst Koopmans (1906-1998) Nederlân
22  87. Buenos Aires
XXXVII Ernesto Cardenal (1925) Nicaragua
23  88. Psalm 22

24  89. Foarwurd

 

 

De gedichten wurde foarlêzen troch Klaas Bruinsma..

Bestelnûmer AF-D13

ISBN 978-94-6038-101-0

Ynformaasje oer Bruinsma by Sirkwy.

 

Audiofrysk Home