Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Achte freon, kunde of klant, of oare belangstellende,
Dit is de twadde nijsbrief fan Audiofrysk.

Noch gjin abonnee? Klik dan hjirre en ferstjoer de mail mei jo namme.
Ofmelde kin altyd wer fia de knop ûnder oan de nijsbrief. Trochstjoere nei freonen? Graach, mar it moat gjin spam wurde.

Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus


Audiofrysk Nijsbrief

Nijsbrief

31 july 2011

Audiofrysk Nijsbrief
PC - Frjentsjer
3 augustus
KEATSE
Freulepartij - Wommels
10 augustus
Bretaalwei
De fiifde woansdei fan july
Bretaalwei
Woansdei 3 augustus is it PC en in wike letter keatse de jonges yn Wommels de Freulepartij. Twa hichtepunten yn de Fryske sportwrâld, dy't ek beide oan bod komme yn: Bretaalwei de Brand, fan Jelle Bangma, oer dé keatser fan de tachtiger jierren, Johannes Brandsma. De Brand ferlei grinzen en gie ek letterlik de grins oer, om de want yn België op te nimmen.
Bretaalwei de Brand, 3 cd's,
€ 13,50 yn de boekhannel of rjochtstreeks by Audiofrysk en as download by Luisterrijk foar € 11. It boek wurdt foarlêzen troch Jelle Bangma.

Moanne fan it spannende boek wie suksesIen foar de wraak fergees yn juny

De hiele moanne stiene misdiedferhalen rûnom yn de spotlights. By Audiofrysk wie Ien foar de wraak fan Joop Boomsma fergees del te laden fia Luisterrijk. En dat is ek bard. Mear as hûndert kear is de misdiedroman ophelle.

 

  Ferbouwing  

DAT tekstbureau en Audiofrysk ferbout.Yn de rin fan de simmer krije wy in beheinde útwreiding fan ús bedriuwsromte. It âlde hok mei de klimop is sloopt en ferantwurde ôffierd. No komt der in nij hok, dat dy namme lykwols ûntstiicht, want it wurdt ek in túnkeamer, opslach harkboeken, fergaderromte, ensfh.

Ferbouwe

Mentha en it hynstemystearje

Foar de bern is de komplete Mentha Minnemasearje as harkboek te krijen. Dizze amateurdetektive rekket hieltyd wer belutsen yn mystearjes, dy't se mei help fan Pyt Pander fan de polysje en fansels de bern, dy't by har yn de buert wenje, besiket op te lossen. De rige is skreaun troch in kollektyf fan trije berneboekeskriuwers, dat bestie út Riemkje Hoogland-Pitstra, Anny de Jong en Jan Schotanus.
Mentha Minnema en it klokkemystearje is trouwens al in skoft fergees beskikber, om de bern op 'e smaak te bringen.
Prolongearre!

 

Mentha en it klokkemystearje fergees

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011