Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De tredde nijsbrief fan Audiofrysk,
Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

Nijsbrief

29 augustus 2011

Audiofrysk Nijsbrief
 
IEPENLOFT
Bohemia
Iepenloftspul Jorwert oan premjêre ta

Bohemia
Woansdei is it sa fier. Bohemia giet yn premiêre.
Wy fan DAT tekstbureau hawwe û.o. de oersettingen fan alle lieten makke. Bram Vermeulen wie dêrby suver in (her)ûntdekking. Yn in fier ferline ha Marja en ik ien fan de earste programma's fan Vermeulen en De Jonge's Neerlands Hoop bywenne. Yn dy tiid wie dat in relevaasje. Hy wie by ús in bytsje út it sicht ferdwûn, mar der blykt noch altyd in grutte belangstelling foar Bram Vermeulen te wêzen.
De troch regisseur Tjerk Kooistra en ko-regisseur Ekko de Bakker útkeazen lieten lykje bytiden skreaun te wêzen foar it ferhaal, dat Bohemia fertelle wol. It is muzykteater op basis fan in opera, mei alve filosofyske lieten fan Bram Vermeulen en fiif hurdere rocknûmers fan AC/DC.
Foar mear ynformaasje sjoch Iepenloftspul Jorwert.
Treast nei in minne simmer: It liket derop dat Irene, dy't de Amerikaanske eastkust teheistere hat, moai waar nei West-Europa stjoert. En yn Jorwert is it gauris droech nei jûns acht oere...

Op kommende weiSalsafamke

Twa harkboeken foar bern steane yn de stegers:

Hanneke de Jong - Salsafamke, 4 cd's € 13,50
Dizze jeugdroman giet oer Freya, in famke fan 14 dat op fakânsje meisleept wurdt troch de omstannichheden. It dûnsjen fan de salsa jout it libben in hegere fersnelling. Thús blike de gefolgen en dan is beppe in grutte stipe, al moat Freya it (mei help fan oaren) wol sels oplosse. It hiele libben is net ien dûnsfeest, de salsa sil se net wer loslitte.
Salsafamke is ynlêzen troch Antsje van der Zee.
Wy hoopje it noch foar de Moanne fan it Fryske boek út te bringen.

Auck Peanstra - De Traveliers - Kantsje board op Kurasao 3 cd's € 12
Yn dit fiifde diel fan de rige giet de famylje Travelier op fakânsje nei Kurasao. Heit Marten docht ûndersyk nei geologyske prosessen, komt dêrtroch ek op plakken, dy't bûten de bewende paden lizze. Hidde en Fardau ûntdekke dêr in ferfallen hut mei in âld kuolkast. En dan belânje se yn in aventoer, dat spannend genôch is. Kantsje board is it, as se yn de hite sinne skoften op see omdobberje...
It papieren boek is noch net ferskynd, dat wy moatte even wachtsje foardat wy it harkboek op de merk bringe kinne.
 

 

In wiete july
De moanne july wie foar Luisterrijk, de downloadwinkel dêr't Audiofrysk al jierren mei gearwurket, de bêste moanne fan syn bestean. Der wiene noch nea safolle harkboeken kocht en delladen. Ek by Audiofrysk wie july goed. Net allinne waard de fergese oanbieding fan Mentha Minnema en it klokkemystearje mannich kear ophelle, ek ferkochten wy yn dy moanne ferskate harkboeken fia dit ferkeapkanaal. Der is gjin sprake fan tophits, want fan wol njoggen ferskillende harkboeken waarden ien of mear eksimplaren ferkocht.
Sjen hoe't it yn de Moanne fan it Fryske boek giet.

Moanne fan it Fryske Boek

Moanne fan it Fryske Boek

 

16 sept - 16 okt

MFB
Mentha en it wettermystearje


Mentha Minnema en it klokkemystearje is fergees beskikber, om de bern op 'e smaak te bringen.
Prolongearre!

 

Mentha en it klokkemystearje fergees

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

maart 2024

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011