Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

De fjirde nijsbrief fan Audiofrysk,
Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

Nijsbrief

27 septimber 2011

Audiofrysk Nijsbrief

Krekt ferskyndSalsafamke

Op 17 septimber wie it dan safier. Salsafamke is no as harkboek te keap.

Hanneke de Jong - Salsafamke, 4 cd's € 13,50
Dizze jeugdroman giet oer Freya, in famke fan 14 dat op fakânsje meisleept wurdt troch de omstannichheden. It dûnsjen fan de salsa jout it libben in hegere fersnelling. Thús blike de gefolgen en dan is beppe in grutte stipe, al moat Freya it (mei help fan oaren) wol sels oplosse. It hiele libben is net ien dûnsfeest, mar de salsa sil se net wer loslitte.
Salsafamke is ynlêzen troch Antsje van der Zee.

Salsafamke hat yn 2010 de Simke Kloostermanpriis krigen. Út it sjueryrapport:
De 14-jierrige Freya is foar it earst mei har âlden en har broerke op it tropyske Curaçao omdat har broer dêr staazje rint. Se komt yn ’e kunde mei Guido, de maat fan har broer. As se mei him de salsa dûnset wit se al gau: him wol ik ha, it kin neat skele wat ik dêrfoar dwaan moat. As se werom is yn Nederlân fernimt se dat se yn ferwachting is. Omdat se neat oan har mem hat, giet se nei har beppe ta en freget om rie: moat ik abortus dwaan litte of net?
Yn dit boek wurdt de românse fan Freya mei Guido prachtich moai, sfearfol eroatysk beskreaun. Tsjin it fakânsjedekor fan Curaçao wurde de gefoelens fan Freya foar en har langstme nei Guido oprjocht en natuerlik werjûn. De ûnfeilige relaasje mei har mem en de waarmte dy’t se by har beppe fynt binne ynteger en oprjocht beskreaun.


Moanne fan it Fryske Boek

Moanne fan it Fryske Boek

16 sept - 16 okt

Ek by Audiofrysk krije jo De treastfûgel fan Hylke Speerstra (it papieren boek) fergees by oankeap fan in harkboek.

MFB
 

 

It nije hok

 
De skriuwers oan it wurk
  De Traveliersskriuwers oan it wurk foar it nije hok fan Audiofrysk.
Anny de Jong, Auck Peanstra en Jan Schotanus besprekke de lêste oanpassingen fan it sechsde boek yn de searje De Traveliers. Titel: noch ûnderwerp fan diskusje. It boek fan Anny de Jong spilet op de grins fan Finlân en Ruslân.
It hok is fierhinne klear, en Luut Stallinga, eartiids direkteur fan Heerenveense Koerier en Ljouwerter Krante, hâldt de boel wat yn de gaten. (Reliëf Jentsje Popma)

 
Taart by premiêre
Iepenloftspul Jorwert
ôfrûn
Bohemia
It waar like de grutte spulbrekker te wurden dit jier, mar úteinlik ha wy de foarsterlling mar twa kear ôflaskje hoegd. Beide kearen binne op de plande reservejûn ynhelle. De lêste beide jûnen wie it prachtich stil waar en al luts de kjeld wolris in bytsje om de knibbels, de muzyk en it spyljen hold ús waarm.
Dat yn tiden dat op kultuer koarten wurdt en de btw ferhege, dochs omtrint alle foarstellingen útferkocht wiene, jout moed. Fjouwer lieten steane op de site fan Jorwert.
Mentha en it hûnemystearje


Mentha Minnema en it klokkemystearje is fergees beskikber, om de bern op 'e smaak te bringen.
Prolongearre!

 

Mentha en it klokkemystearje fergees

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011