Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

2 maart 2012

Audiofrysk Nijsbrief

 

 

Utjouwerij Elikser

Útnoeging

Ek út namme fan útjouwerij Elikser noegje wy jo fan herten út foar de presintaasje fan it harkboek Pseudo-Homearus De Striid tusken Froasken en Mûzen en de nije bondel Sint Brandaan, dy't as papieren boek ferskynt by Elikser.
Plak: Ljouwert Tresoar - Gysbert Japicxseal
Tiid: 15 maart 15.30 oere, ynrin 15.15 oere

Sjoch hjir de útnoeging yn syn hiele hear en fear.

 

 

 

Wurkoerlis Audiofrysk, Elikser en Klaas Bruinsma.

Fansels sit Bruinsma wer klear om in oersetting foar te lêzen!

Oerlis mei Bruinsma

Yn Drachten


Alvestêde-aksje slagge! Jabik en Dieuwertje

De tocht der tochten is net trochgien, it iis is wer fuort en de dellaadaksje fan Jabik en Dieuwertje is foarby. In sukses wie it, want der binne mear audioferhalen delladen as dat der kilometers yn de Tocht sitte: 216!


It Alvestêdeferhaal fan Hylke Speerstra bliuwt noch wol online beskikber, mar der moat no 5 euro foar betelle wurde. As jo wat mear deltelle krije jo de oare tsien ferhalen der ek by. Ek ris besykje? Hjir stiet de link nei Luisterrijk.

Reade Bwarre Trinus Riemersma

 

Op kommendewei

Harkboek fan De Reade Bwarre fan Trinus Riemersma. Spannend en nijsgjirrich.
Mear is der noch net oer te sizzen.


 

Lêste 4-stêdetochtlêzing ek in sukses
De fjouwer lêzingen dy't yn jannewaris en febrewaris yn fjouwer bibleteken holden binne, blike yn in ferlet te foarsjen. Noch net iens sasear kwa oantallen taskôgers, je tinke soms, skande dat net mear minsken dit prachtige barren meimeitsje, mar benammen ek om de stúdzjes dy't makke binne en aanst op papier en as harkboek beskikber binne. Sigrid Kingma
Sa hat de lêzing fan Sigrid Kingma oer Berneliteratuer al laat ta in nijsgjirrich artikel yn it Friesch Dagblad, dat op syn beurt Annigje Toering oanset hat ta fragen oan DS oer de promoasje fan it Frysk berneboek.

Beslút
De lêste jûn wie yn Snits mei skriuwer Nyk de Vries, dy't in ynspirearjend ferhaal hold oer de 'generaasje' fan De Blauwe Fedde, ûnder de titel 'Raffelich realisme'.

Nyk de Vries
Yn april ferskine alle fjouwer referaten yn in spesjaalnûmer fan Ensafh en as audioboek by Audiofrysk.

It begjin fan de lêzing is hjir te hearren.

Nyk oan it wurd

Dochst mei?

Noch altyd...

Traveliers, oanbod foar de skoallen

Dit jier steane de fiif Traveliers-boeken sintraal yn de Berneboekesjuery.
Wa kriget de priis foar it moaiste ferhaal?
Alle Traveliers-boeken binne ek te keap as audioboek.

Yn febrewaris en maart biedt Audiofrysk dy fiif audioboeken as searje te keap oan foar 50 euro, ynklusyf ferstjoerkosten! Stjoer in mail mei de namme en adres fan de skoalle (besoarchadres!) en se komme jo kant op.

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

maart 2024

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011