Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

28 maart 2012

Audiofrysk Nijsbrief

Prachtige middei mei Bruinsma yn de haadrol

Bruinsma lêst foar

Tresoar, 15 maart 2012

Goed sechtich gasten wiene ôfkommen op de oanbieding fan it earste harkboek fan Klaas Bruinsma. De portretten yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar wiene tsjûge fan in ynspirearjende oardel oere.


Mei syn bysûndere foardracht tsjoende Klaas Bruinsma ús de wrâld fan de froasken en mûzen yn it âlde Grikelân foar.

Deputearre Kramer wie tige ynnommen mei it earste eksimplaar fan it harkboek fan de Pseudo-Homearus. Hy pleite foar folle mear audioboeken yn it Frysk, ek op de moderne media. Sels kocht er in protte harkboeken fia Audible, in Ingelske boekfersprieder. Opfallend wie, dat er de Reade Bwarre fan Trinus Riemersma as foarblyld neamde fan wat geskikt is. Audiofrysk hat krekt de earste stappen set om dat wurk op cd en online út te bringen. Jitske Kingma fan Elikser koe noch meidiele, dat it ynkoarten ek as e-book ferskynt. Deputearre Kramer kriget earste eksimplaar
Koar en Bruinsma

It Doarpskoar Easterwierrum soarge foar in muzikaal yntermezzo, dat besletten waard mei 'Wolkom, freugde fan de wrâld', it fers fan Gysbert Japicx, dat net allinne yn it Latyn oerset is troch Bruinsma, mar dat er no ek yn it Latyn song.

De spannende pylgerreis fan Sint Brandaan waard, nei it oanbieden fan it earste eksimplaar troch Jitske Kingma fan Elikser, yn it ljocht setten troch pastoar-emearitus Jan Romkes van der Wal. Jitske Kingma

Pastoar Van der Wal

 

 

 

 

 

It koar sleat de middei ôf mei noch in fjouwertal lieten út it wrâldrepertoire.

 

By in hapke en in drankje waard oer de slagge middei neipraat. Keapje it harkboek

Echt moai, frouljusportretten

Op kommendewei

Echt moai - Wieke de Haan

Literêre 4-stêdetocht, 4 lêzings oer de hjoeddeiske literatuer yn Fryslân.
Yn april ferskine alle fjouwer referaten yn in spesjaalnûmer fan Ensafh en as audioboek by Audiofrysk.

It begjin fan de lêzings is hjir te hearren.

Twadde searje lêzings

 

Alle fiif Traveliers-boeken

Nije website De Traveliers

Op de AFUK-site is no ek in eigen plakje foar de Traveliers. Fansels is de site noch net folslein, mar de earste teksten en plaatsjes steane der op.

 

Dochst mei?

 

Dit jier steane de fiif Traveliers-boeken sintraal yn de Berneboekesjuery.
Wa kriget de priis foar it moaiste ferhaal?
Alle Traveliers-boeken binne ek te keap as audioboek.

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011