Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

10 oktober 2012

Audiofrysk Nijsbrief

Grutte boekoanbieding yn FerwerderadielAnny de Jong tusken de hûnen
Tiisdei 9 oktober wie it in spesjale dei foar de bern yn Ferwerderadiel. Doe wie “Jou in bern in boek” der wer. De bern fan de groepen 2 en 8 fan de basisskoallen yn de gemeente krigen in Frysk boek.
Dizze kear wie it tema: Spoaren. Skriuwster Anny de Jong hat it boek “De Traveliers Spoaren!” skreaun en hja fertelde de bern fan de groepen 8 hjiroer, yn De Soos yn Blije.
De bern hawwe oer dit boek in toanielstik skreaun. Der wie in wedstryd útskreaun wa't it moaiste toanielstik skriuwe koe. Learlingen fan It Fonnemint yn Hallum wiene de winner. It spesjaal oer de Traveliers skreaune liet waard by dizze byienkomst songen.
Spoaren Anny de Jong

Bysûndere gasten wiene in groep slidehûnen. Harren baas fertelde oer dizze bisten dy’t yn de poalstreken by temperatueren fier ûnder it friespunt foar de slide rinne.
Alle skoallen krigen as ekstraatsje fan de skriuwster in eksimplaar fan it harkboek Traveliers Spoaren! kado.

 

 

Noch in pear dagen

Hoi wrâld! Hallo wereld! Hello world.

 

 
Kinderboekenweek Berneboeketiid
Kinderboekenweek plaatje met boeken
Traveliers Kantsjeboard Auck Peanstra

Traveliers yn Hoi Wrâld!

Wat moaier gelegenheid om ien fan de Traveliers oan te tugen. De boeken fan de searje om Hidde, Fardau, Jelle en Doutsje hinne, past optimaal yn it tema fan dizze berneboekewike.
Alle Traveliersboeken binne as harkboek te keap by Audiofrysk, of te lien yn de bibleteken. Freegje dernei, of skaf ien oan fia ús.
Op ferskillende skoallen binne programma's oer de Traveliers fersoarge.


Traveliers Spoaren Anny de Jong
 

Moanne fan it Fryske Boek set troch
lykas de aksje fan Audiofrysk,
de kado-cd rint as it spoar!

De Moanne fan it Fryske Boek ek by Audiofrysk
Kado-cd De kado-cd is te krijen by bibleteken en boekhannels en online foar 0 euro te besetten by Luisterrijk. Besykje mar ris in audioboek del te laden en erfaar hoe maklik soks giet.  

Portret Durk van der Ploeg ûntbleate yn Tresoar


Gysbert Japicx-winner Durk van der Ploeg is troch Pieter Pander yn oaljeferve ferivige om yn Tresoar yn de galerij fan de grutten opnommen te wurden. Op in libbene byienkomst waard it portret oan de mienskip toand. It is wer in oanwinst foar de Gysbert Japicx-seal. De ferhalebondel Ûnder de seespegel jout in moai oersjoch fan it wurk fan Van der Ploeg troch de jierren hinne.

De skriuwer sjocht nei syn portret

Under de seespegel Durkl van der Ploeg

Joppe, noch altyd de muoite wurdich

Boekemerk

Noch in pear dagen en mei de Boekemerk op it Frânske pleintsje yn Drachten slút de Moanne fan it Fryske Boek ôf. Alle útjouwers steane achter de kreamen om mei harren skriuwers it wurk oan de man te bringen. Hein Jaap Hilarides (Joppe) fersoarget ditkear de muzikale omlisting. Wy tidigje op moai waar, mar ha de plastic kleden ree.

 

 

   

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht:

Klaas Bruinsma lêst foar jo it gedicht Untwyk, fan de Spaanske dichteres Rosalía de Castro (1837-1885)

   

Tyskerblues op 11 novimberFoaroankundiging:

Op 11 novimber is de twadde Tyskerblues.
Yn doarpshûs De Tysker yn Easterwierrum spilet dan de bluesgroep BluesMotel út Amsterdam. Hâld dy datum alfêst frij. Audiofrysk is ien fan de Easterwierrumer bedriuwen, dy't dizze middei/jûn sponsorje.

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

maart 2024

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011