Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

29 novimber 2012

Audiofrysk Nijsbrief

HOBBITFILM yn premjêre

De Hobbit

De Hobbit mear as film allinne
Gandalf The Hobbit

Wolle jo ek nei Nij-Seelân om de opnamelokaasje fan de Hobbitfilm te besjen? Gjin raar idee, allinne lang fleanen! Audiofrysk hat foar jo in goeie tip om de reis aardich koarter lykje te litten:
Set De Hobbit, foarlêzen yn it Frysk troch Anne Tjerk Popkema op de koptelefoan en foardat jo it witte is de reis om en is de tarieding op de film optimaal.
No even gjin tiid om nei Nij-Seelân? Ek op jo eigen bank of hometrainer is it audioboek fan De Hobbit in erfaring dy't de film noch nijsgjirriger makket!
Bestel him op cd by Audiofrysk, of as dellaad by Luisterrijk.

 

De Hobbit

Beste bibleteek-ferkiezing 2012

Al wer even lyn, mar dochs it melden wurdich: Bibleteek Makkum hellet de tredde priis as bêste byb fan Nederlân. Lokwinske. In grut ferskaat oan bibleteken oer de hiele provinsje is in ryk besit. Hieltyd wer blike kulturele foarsjennings de motor fan de ekonomy. Dat Makkum dizze priis yn de wacht sleept, is in opstekker.

Bibleteek Makkum1Bibleteek Makkum 2Bibleteek Makkum3

Sjoch ek it artikel yn it Bolswards Nieuwsbblad. of op de website fan de byb.

 

Kado-cd

Kado-cd omtrint útferkocht

In hiele protte minsken hawwe de cd mei seis fragminten út ús harkboeken mei nei hûs ta nommen. Der binne 5000 fan makke, hoe faak soe it ferhaal fan Sjoerd Bottema bygelyks beharke wêze? Troch de aksje waarden ek online yn de moanne oktober mear Fryske harkboeken delladen. Op nei de folgjende aksje.
De blomlêzing is no foar 5 euro del te laden by Luisterrijk.

Kado-cd

 

   

See fan Leafde

Yn 't wrakke skip en sûnder roer of mêst
far ik it wide hêf fan leafde oer.
Yn dizze see binn' alle weagen fjoer;
hja brekk' op herten, net op sân yn 't lêst.

Hjir skriem ik, blyn as ik bin foar eigen bêst,
oan 't keatling marre fan in tins dy't poer
begeart en fyn ferromming op 'en doer:
dêr't men skreaut: "Brân!" raast fjoer en nea is 't dwêst.

Untset troch myn ellind' yn dizze see
diigrje myn eagen fan it skriemen mêd,
oant skier en fier de haven my ferskynt.
Mar amper groetsj' ik bliid de havenree
of wer in swiere stoarm, fan soargen sêd,
slacht my tebek en 't havenhaad ferdwynt.

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht:

See fan leafde

fan Luis Martín de la Plaza (1577-1625),

oersetting en ynlêzen troch Klaas Bruinsma

   
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011