Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mei freonlike groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

15 maart 2013

Audiofrysk Nijsbrief
Nederlandse boekenweek

 

F
e
r
g
e
e
s

 

Boekenweek 2013 - Boekewike 2013

Yn Fryslân ha wy dit jier gjin boekewike, mar Audiofrysk slút graach oan by de Nederlânske Boekenweek. It tema 'Gouden tijden, zwarte bladzijden' is fan alle tiden, mar benammen rjochte op de skiednis.
Wy slute dêr by oan troch yn de perioade 14-24 maart 2013 in skiedkundich ynspirearre wurk út ús fûns fergees te jaan by de oankeap fan in harkboek fia de website www.audiofrysk.nl.
Jo ha de kar út: De swannen fan Hoxwier, De ûnmooglike reis fan de Santa Maria, De kwestje fan Quad (alle trije berneboeken) of De fûke, It Heksershol, of Fan Duveldrek nei Hoarnestreek.

 

F
e
r
g
e
e
s

De FūkeIt heksersholFan Duveldrek oant HoarnestreekDe ūnmooglike reis fan de Santa MariaDe swannen fan HoxwierDe kwestje fan Quad

Mearkes fan Grimm foar bern

De moaiste mearkes fan GrimmYnkoarten komt it earste harkboek fan Audiofrysk mei mearkes op de merk. Anne Popkema hat in seleksje út syn grutte bondeling fan mearkes fan de bruorren Grimm ynlêzen. Fanwege de doelgroep: jongere bern dy't hiel graach nei mearkes harkje, binne se hjir en dêr licht bewurke. Sa is it in moai harkboek fan 2 cd's wurden. Foar it omslach mochten wy gebrûk meitsje fan it wurk fan Peter Boersma en Hilda Groenesteyn.

 

Twa mearkes binne oant 30 april fergees del te laden by Audiofrysk.

Jaar van het voorlezen

It Jier fan it foarlêzen

De Stichting Lezen hat 2013 útroppen ta Jaar van het voorlezen.
Yn it hiele lân, yn in protte bibleteken en ek by Audiofrysk, binne yn de rin fan it jier aksjes om it foarlêzen yn de spotlights te setten.

Yn it ramt fan it Jaar van het voorlezen wol de website fan It Frysk Berneboek alle moannen ien of mear ferhalen of aktiviteiten sintraal stelle foar de Fryske bern. Yn maart giet dat fia Audiofrysk. By ús binne yn de lêste wiken fan maart en de moanne april twa folsleine mearkes fan Grimm fergees del te laden. Anne Tjerk Popkema lêst Hâns en Grytsje, en in wat minder bekend mearke: Bûntepels.

Nei de mearkes

 

Jaar van het voorlezen

FoaroankundigingStudio Sudwest lokale radio

Yn april start de gearwurking fan Audiofrysk mei Omrop Sudwest-Fryslân. Op de sneintemoarn fan 8 oant 9 hat omropper Hans Bouwsma in programma mei ferhalen, gedichten en muzyk. Hjir sil ek materiaal fan Audiofrysk brûkt wurde.

Wy hâlde jimme op de hichte.

See,see do wide see

See, see, do wide see

Sterke titel foar in lêzingemiddei yn Harns. It giet my teminsten sa, dat ik it net gewoan útsprekke kin, mar daliks sjong. Se hiene de noaten der wol by sette kinnen.
Op sneon 23 maart 2013 is de tredde ôflevering fan de Sirkwylêzingen. Dizze rige is yn 2010 opsetten út Audiofrysk wei om mear lêzingen yn it Frysk te krijen.
Audiofrysk sit net mear yn de organisaasje, mar folget it inisjatyf mei niget. Fan de earste edysjes binne harkboeken útbrocht, oft dat ek bart mei dizze ôflevering is noch net wis.
It sil in ynspirearjende middei wurde, mei bydragen fan Nanna Kalma, Tryntsje van der Steege en Bert Looper. Allegearre prate se oer de see yn de literatuer.
Hein Jaap Hilarides fersoarget de muzyk. Spesjaal foar dit sympoasium hat er it liet Robinson Crusoë skreaun.
Plak: Hannemahûs, Harns
Tiid 14.00 oere, ynrin 13.30, ein ± 17.00
Tagong €15, studinten €10. Graach tefoaren opjaan by Tresoar.
Op dizze byienkomst binne de audioferzjes fan de foarige edysjes yn de oanbieding.
Foar it folsleine programma sjoch: www.sirkwy.nl.

 

 

35. Rubén Darío (1867-1916)

Núnder

Ik haw in núnder fûn fan poer goud op it strân.
Hy wie mei d' ealste pearels yn reliëf fersierd.
Doe't op de himelbolle hja troch 't seewiid glied,
hat him Europa roerd mei goddelike hân.

'k Ha dy swietlûdige núnder oan myn lippen lein
en 't wjerlûd wekke fan de weitsrop fan it wiid.
Ik brocht him oan myn ear, de blauwe minen swiid
ha har ferhoalen skat mei sêfte stim my sein.

Sa komt ta my 't sâlt fan de bittre winen,
dy't Argos fielde by it seilen tinen,
doe't Jasons dream jit leave waard fan 't stjerte.

Ik hear gerûs fan weagen djip hjiryn,
frjemd lûd en wetterslach en heimge wyn.
De núnder dy't de foarm hat fan in herte!

 

 

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht:

Núnder

fan Rubén Darío (1867-1916),

oerset en ynlêzen troch Klaas Bruinsma

   
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011