Simmer, wat is it groeisum waar. Groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

25 juny 2013

Audiofrysk Nijsbrief

Priisferleging downloads

Joppe, ien fan de romans fan Hein Jaap Hilarides

Audiofrysk is no goed 5 jier aktyf.
In moai momint om even stil te stean en te sjen, hoe't de saken geane.
Eins rint de ferkeap fan de harkboeken fan Audiofrysk net hurd genôch om de kosten der út te krijen. Wy ha nei alles sjoen en binne ta de konklúzje kommen, dat de lju yn Nederlân online net te folle betelje wolle foar kontent.
Yn april yn de Week van het Luisterboek ha wy in aksje hân mei harkboeken foar heal jild en dat rûn hiel aardich.
Alles oerwaagjend ha wy yn oerlis mei Luisterrijk besletten om de priis fan de downloads struktureel te ferleegjen ta de helte fan it audioboek op cd's.
In harkboek fan 4 cd's kostet € 15, online wurdt dat no € 7,50.

En no op nei in hegere ferkeap!

Mentha Minnema en it klokkemystearje, ien fan de earste harkboeken fan Audiofrysk

Foto fan Niels Westra yn de tún fan Audiofrysk yn Easterwierrum op Tsjerkebuorren

Grut artikel yn de Leeuwarder Courant

Frysklêzers oan de download

Sietse de Vries hat in moai ferslach publisearre oer Audiofrysk en DAT tekstbureau.

Tiisdei de 18de hat er yn Easterwierrum west om it ynterview ôf te nimmen.

Hjir al de foto fan Niels Westra. Klik der op om it hiele artikel te lêzen.

De Traveliers Spoaren! fan Anny de JongTraveliers aktueel

Anny de Jong har Spoaren! is uterst aktueel. Yn de Ljouwerter Krante wurdt berjochte oer in grinsynsidint tusken Finlân en Ruslân.

It is krekt as sjogge je Hidde dêr om dy bult stiennen hinne rinnen.

Sjoch hjir it hiele artikel út de LC.

 

Studio Sudwest lokale radio Gearwurking Audiofrysk mei Studio Súdwest
Hjir de reaksje fan Hans Bouwsma, dy't de útstjoerings fan de regionale omrop fan de hiele Súdwesthoeke, fersoarget:
Hallo Jan, ondertussen is de Fuke geheel uitgezonden, met korte verhalen van Sjoerd Bottema en Wieke de Haan en haiku's van Tryntsje van der Veer. Volgende 5 weken ga ik door met een aantal korte en lange verhalen van Sjoerd Bottema en Wieke de Haan. Daarna in de zomertijd Alice in Wonderland gelezen door Tryntsje van der Veer en Korte verhalen van Janny Smit uit Heerenveen. Het gaat prima en ik krijg leuke reacties. Nog bedankt voor je medewerking. Ik hoop in het najaar als het mogelijk is weer een beroep op je te kunnen doen,
met vriendelijke groeten,
Hans Bouwsma

Studio Sudwest lokale radio
Spegelspreuk yn it Frysk Lida Dijkstra

Keninklik boek foar de prinseskes
Kening Willem Alexander en Keninginne Maxima makken freed 14 juny in toer troch Fryslân. Yn Ljouwert krigen se trije kear it boek Spiegelspreuk fan Lida Dijkstra oanbean, foar alle prinseskes ien.
Hjir de oankundiging yn de LC fan 12 juny 2013:

Boek voor drie prinsesjes
Het wordt haar eerste officiële klus als kinderburgemeester van Leeuwarden. De tienjarige Eline de Graaf uit groep 7B van de Dr. Algraschool in Leeuwarden mag drie exemplaren van het boek
Spiegelspreuk aan de koning en koningin overhandigen. ,,Voor Amalia, Alexia en Ariane’’, vertelt de scholiere die nog maar drie weken kinderburgemeester is. Dat ze Willem-Alexander en Máxima in het echt kan zien, vindt ze vooral ,,cool.’’ Bij een kinderkledingzaak in Leeuwarden schafte ze nieuwe kleding aan voor deze gelegenheid. ,,Een groen colbertje, witte broek en ballerina’s’’, vertelt ze trots. Natuurlijk mag de ambtsketen niet ontbreken. Die speciale kinderketen heeft ze nog nooit gedragen. Haar klasgenoten vinden het ,,vet gaaf'' dat iemand uit hun groep zo’n belangrijke rol mag vervullen. Van zenuwen is bij Eline nog geen sprake. ,,Maar straks vast wel.’’
Spiegelspreuk is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd, geschreven door Lida Dijkstra. Het verhaal speelt in het achttiende-eeuwse Leeuwarden en heeft de van huis weggelopen Willem, prins van Oranje, als hoofdpersoon.

Spegelspreuk is as harkboek útjûn by Audiofrysk en ynlêzen troch Lida Dijkstra.

Spegelspreuk yn it Frysk Lida Dijkstra

 

37. Antonia Machado (1875-1939)

 

Miskien hat yn dreamen de hân
fan him dy't de stjerren sieddet,
de fergetten muzyk klinke litten
as in noat fan d' ûnmjitlike lier
en kaam ta ús lippen de dimmene weach
fan inkelde wurden fan wierheid.

 

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht:

Miskien hat yn dreamen fan Antonia Machado (1875-1939)

oerset en ynlêzen troch Klaas Bruinsma

   
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief