Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Simmer yn Fryslân. Groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

6 septimber 2013

Audiofrysk Nijsbrief

13 sept. De Moanne fan it Fryske Boek 13 okt.

Moanne fan it Fryske Boek

 

Moanne fan it Fryske Boek
Op freed 13 septimber set de Moanne fan in Fryske Boek útein mei in Boekefeest by Tresoar yn Ljouwert. Opjaan kin fia info@tresoar.nl.
Audiofrysk promotet yn dizze moanne syn nijste útjeften: De Reade Bwarre, De Treastfûgel en De moaiste mearkes fan Grimm.
Wa't by ús webwinkel in harkboek bestelt, kriget fan 13 septimber oant 13 oktober it kadoboek Djipte! fan Atte Jongstra der fergees by. Ek kin de Skriuwerskalinder derby besteld wurde foar de aksjepriis fan 5 euro.

Foar mear ynformaasje oer it kadoboek sjoch de site fan de Moanne fan it Fryske Boek.

Moanne fan it Fryske Boek

Jorwerter Iepenloftspul De kloklieder fan Nij Daam is in grut súkses Jorwert Kloklieder fan Nij Daam

Mei it prachtige waar, de prima resinsje fan Gurbe Dijkstra yn de LC en benammen de entûsjaste reaksjes fan it publyk, rint de kaartferkeap as it spoar.

Om alle toanielleafhawwers yn de gelegenheid te stellen de foarstelling noch te sjen, is op tiisdei 17 septimber in ekstra foarstelling pland.

Foar sommige oare jûnen binne ek noch in pear kaarten beskikber.

Sjoch foar de details op IepenloftspulJorwert.nl.

Op de foto Lieuwe Tolsma as dûmny Theo yn syn wente yn de toer. (Foto: Guus van de Sande)

Sudwest

It piipjen fan de proai

Studio Súdwest

Snein 8 septimber begjint op StudioSúdwest, de lokale omrop fan it súdwesten fan Fryslân, in nije rige mei ferhalen fan Audiofrysk. Hans Bouwsma begjint mei Sjoerd Bottema syn De Lyklematapes, út de bondel It piipjen fan de proai. Dit wurdt ôfwiksele mei koarte ferhalen fan Wieke de Haan út Optriuwe en ôfbliuwe en Ophysje en delbêdzje. De útstjoerings binne moarns fan 8 oant 9 oere.
Sjoerd Bottema ferwurde syn oardiel oer de útstjoerings fan syn ferhalen sa:
'It is in fredige gedachte dat myn waarme lûd troch hiel de Súdwesthoekse eter sweeft, wylst ik mysels nochris lekker omdraai.'

Sudwest

Wieke de Haan

Fryske Skriuwerskalinder 2014Fryske Skriuwerskalinder

De Skriuwerskalinder foar 2014 is klear. En it is in pronkje!
It tema Folksferhalen smiet sa'n 90 ynstjoerings op: ferhalen, fersen en byldwurk yn breed ferskaat. Tal fan skriuwers en byldmakkers ha oan dizze kalinder meiwurke: bekend mar ek nij talint.
Dit alles oanfolle in kreas wykoersjoch wêrby't feesten en oare bysûndere data oanjûn binne en der genôch romte is foar eigen oantekens.

Hiel bysûnder is dat it tema ek moai oanslút by it feit dat 100 jier lyn Dam Jaarsma berne waard, folksferhalensamler by útstek.
Der is dan ek wurk fan him opnommen. Fierder fersen en ferhalen passend by de tiid fan it jier.
De yllustraasje fan Ingrid van der Kallen foarop past prachtich by it tema.

Los jildt de kalinder € 7,50. Mar yn de Moanne fan it Fryske Boek - fan 13 septimber oant en mei 13 oktober - is de ferkeappriis € 5,00 by oankeap fan € 10,- oan Fryske boeken.

Lytse Daan, de wrâldkampioenNije oersetting Roald Dahl - Danny, the champion of the world

By útjouwerij Wijdemeer ferskynt op 13 septimber it boek Lytse Daan de wrâldkampioen, oersetten troch Jan Schotanus. It is dan ek in gearwurkingsprojekt fan Wijdemeer en DAT tekstbureau.

Wa wit bringt Audiofrysk skylk in audioboek fan dit prachtige ferhaal út.


Lytse Daan groeit op by syn heit, tegearre ha se in garaazje, en tegearre beleve se de prachtichste aventoeren.

Mei in protte leafde en niget tekenet Dahl it libben yn de plattelânsmienskip fan de 70-er jierren yn it Ingelân, dêr't de tsjinstellings tusken de ferskillende klassen yn de mienskip noch lang net allegearre oersljochte binne.

 

Nei Jappy en it Sûkeladefabryk, en Jappy en de Grutte Glêzen Lift, is dit it tredde boek fan Roald Dahl, dat yn it Frysk oersetten is.

Dellade by Luisterrijk, de downloadshop

Downloads by Luisterrijk bliuwend yn priis ferlege.

Dellade by Luisterrijk, de downloadshop

Foaroankundiging: Boekemerk 12 oktober


Alle skriuwers fan Audiofrysk binne hjirby útnoege om sneon 12 oktober yn Drachten op it Frânske Pleintsje op de boekemerk fan Boeken fan Fryslân harren wurk te ferkeapjen en te sinjearen. De merk begjint om 13.00 oere, om 17.00 oere kin der nei- en bypraat wurde yn kafee Marktzicht.

 

57. Jorge Luís Borges (1899-1986)

Oer Albrecht Durer syn kopergravuere
'Ridder, Dea en Duvel'
Earste tekst, in sonnet

Ûnder de skymige helm is 't strang profyl
allike wreed as 't swurd, dat wreed en kâld 
ôfwachtet. Troch it keal ûntblêde wâld
rydt ûnfersteurd de ridder as krankyl.

D' ûnhuere heap hat him temûk ûnfoech
omjûn: de Duvel fel, waans eagen glûpe,
reptilen, dy't as labyrinten krûpe,
d' âld Skierkert mei it sânglês slút de ploech.

De iiz'ren Ridder, wa't dy sjocht, erken it,
en wit dat der yn dy gjin leagen wennet,
noch bleke frees. Dyn lot is hurd en bloedich,
dat is: gebied' en krinke. Dû bist moedich,
dû Dútser, en dû silst sûnder twivel
wol weardich wêze, Ridder, Dea en Divel.

 


 

 

Durer

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht.

Dit kear by de gravuere fan Dürer:
'Ridder, Dea en Duvel' fan Jorge Luís Borges (1899-1986)
oerset en ynlêzen troch Klaas Bruinsma.

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

maart 2024

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011