Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

 

Groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

24 febrewaris 2014

Audiofrysk Nijsbrief

Aksje sukses!

De aksje yn de Nasjonale Foarlêsdagen (Nationale Voorleesdagen 2014) wie in sukses. Mear as 200 berneboeken binne delladen fia Luisterrijk.

De aksje is ôfrûn, mar de Mentha Minnemaboeken binne noch wol yn de oanbieding:

Keapje 4 spannende jeugdetektives foar mar 10 euro!

Frysk leare? Audiofrysk helpt!


Hjir it relaas fan húsdokter Van der Haar, dy't har op it learen fan Frysk smiten hat:


Wenje yn Jorwert, sjonge yn Easterwierrum, wurkje as húsdokter yn de omkriten fan Snits. Ja, in kursus Praat mar Frysk is al teplak.
In wurdboek Frysk haw ik al krigen fan in kollega Fries-om-utens yn Grins.


Ek in boek fan Hylke Speerstra oer it reedriden; fan Bauke van der Hem haw ik in boek krigen en lêzen. Ek Daantje de wrâldkampioen wie in wûnder om te lêzen.


Harkje nei Omrop Fryslân en prate yn it kafee en de boppeseal.
Men seit datst in taal it bêst learst op it kessen.

By gebrek oan ien dêr, haw ik Audiofrysk fûn.

Dat kaam sa:
Op de ferhaletocht yn Jorwert waard foarlêzen troch Douwe de Bildt út "It Portret" fan Wilco Berga.
Prachtich en it die bliken dat it ek in audioboek wie.
Dat harkje ik no ôf yn de auto nei Grins. Sa kin it gebeure dat ik no yn it Frysk tink as ik dêr oankom.
En it is net gek, der binne dêr in soad minsken mei in Fryske ynboarst dy't my graach yn goed en better Frysk antwurdzje!

Douwe de Bildt oan it wurd, mei op de ezel in troch himsels skildere portret. (Foto Guus van der Sande)

Hjir it parseberjocht fan Omroep Súdwest

De volgende 3 maanden in Lekkerluisteren:
De roman van Hylke Speerstra De Treastfugel als luisterboek in 13 afleveringen, voorgelezen door de schrijver zelf

2 families uit Hichtum. De ene familie vertrekt naar Amerika in het straatarme Zuid-Dakota, de andere blijft werken en leven in Nederland
2 afstammelingen ontmoeten elkaar in de Tweede Wereldoorlog: de een als overwinnaar, de ander als verliezer.

Korte verhalen van Meindert Bijlsma uit de bundel Fan Flierefluiters en Droechstinners
Moderne Sprookjes

 

Verder:


Gedichten voorgedragen door de dichters zelf bij Dien op de Deel

Voor meer info over de dichters zie dichteropdedeel.nl
De muzikale omlijsting is met liedjes van Joop Visser.
Dit alles kon mogelijk gemaakt worden dankzij de medewerking van de schrijvers, dichters en Audiofrysk, uitgeverij van luisterboeken in Fryslân.

 

De útstjoerings binne op sneintemoarn fan 8 oant 9 oere.

Dellade by Luisterrijk, de downloadshop

Downloads by Luisterrijk bliuwend yn priis ferlege.

Keapje no in harkboek fia de downloadshop, ideaal foar op de iPad of in oare tablet. Ek op Android te brûken!

Dellade by Luisterrijk, de downloadshop

Spaanske poëzij
Ûnder de titel Blomlêzing út de Spaanske Poëzij komt nei in lange tarieding de rige oersettings fan de moaiste Spaanske gedichten fan de hân fan Klaas Bruinsma ynkoarten op de merk. Utjouwerij Elikser fersoarget de útjefte, Audiofrysk bringt it harkboek út. Yn de nijsbrieven fan it ferline jier ha jo al in stikmannich belústerje kinnen, no komt it hiele wurk dan beskikber.

Bruinsma hat alle gedichten sels ynlêzen, it harkboek beslacht 3 cd's, dy't foar 15 euro te keap binne skylk.

 

 

Op de foto de beide útjouwers en de oersetter. Dêr wurdt op 22-2-2012 de basis lein foar dizze bondel tidens in itentsje yn Drachten.


Hjirûnder stiet noch wer in priuwke.

13. Pedro Espinosa (1578-1650) - Oer Selskennisse

Syn earm begjin fergeat er, dy rivier,
skûmjend ferskrikte er by de furden bree
him dy't mei iken waap'ne riist fan 't stee:
de dapp're berch komt tsjin syn krêft yn 't spier.

Hy trêdet fierder mei syn wiffe sier
grutske op syn weagen; giet syn prústich swee,
de stap ûnkearber nei de wide see;
dêryn fersmoart syn namme en sinkt syn swier.

O trije, fjouwer kear ûnsill'ge steat,
minskne ellinde, yn heechmoed en rebels
kinst dy ferskûlje yn in fluenske skym!

Dû minske, soan fan d' ierde en fan 't neat,
hoe, geande nei de dea. gunst dû dysels
't skandlik ferjitten fan dyn earste kym?

 

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht.

Hjirre: Oer selskennisse, fan Pedro Espinosa (1578-1650), oerset en ynlêzen troch Klaas Bruinsma.

Op de dellaadside kinne jo it hearre.

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

maart 2024

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011