Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Groetnis, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

27 maart 2014

Audiofrysk Nijsbrief

Regaad Horrortoer yn Easterwierrum, stipe troch Audiofrysk
presintearret
Fryske horrortour
mei
Ferhalen fan Douwe Kootstra, Willem Schoorstra, Geart Tigchelaar & Henk Wolf en

Muzyk fan Ljoubjr


+ Boekpresintaasje 'De skacht en de slinger' fan Edgar Allan Poe

Wannear en wêr?
Sneon 5 april
De Tysker - Easterwierrum
Freed 18 april
Ons huis - Bitgum
Freed 25 april
Zero - Dokkum
Sneon 17 maaie
Kiehool - Burgum

Oanfang: 20.30 oere / tagong: € 5,-


Audiofrysk stipet dizze toer.


Wa wit komt der ek noch in audio-útjefte mei de ferhalen fan de jûn...

In moaie gelegenheid om it doarpshûs fan Easterwierrum ris te besjen!

 

 

 

Protters

Audiofrysk en Elikser besykje dit jier in rige werûtjeften fan Fryske berneboeken út te bringen dêr't bern en âlden har op abonnearje kinne. It giet om útjeften op papier en as e-book. It soe moai wêze om se ek as harkboek beskikber te stellen.
Fan de earste fjouwer:
Riemkje Hoogland - Mentha Minnema en it keldermystearje
Jan Schotanus - Mentha Minnema en it smokkelmystearje
Jelle Bangma - Keatse foar de krânse
Anny de Jong - It is foar de hearen
binne de beide Mentha Minnemadetektives al ynlêzen.
De oare beide steane op nominaasje om ek as lústerboek te ferskinen.

 

Op kommende wei: Tin iis

As alles meiwierret, komt yn maaie in bysûnder harkboek út: Tin iis fan Tiny Mulder.
Dizze roman út 1981 nimt in unyk plak yn yn de Fryske literatuer. De puber Klaske Jagersma, in helder famke mei in skerp each, besiket te beskriuwen hokker ynfloed it ynheljen fan in joadsk ûnderdûkerke, folge troch it mear en mear behelle wurden yn fersetsaktiviteiten, hân hat op har libben en dat fan de oare Jagersma's.
It ynlêzen is moai op gleed.

Tin iis Tiny Mulder Audiofrysk

Mearkes fan GrimmYnternasjonale dei fan it berneboek
Woansdei 2 april, op de bertedei fan Hans Christian Andersen, wurdt rûnom op de wrâld de Ynternasjonale dei fan it berneboek fierd.
Ta gelegenheid dêrfan hat de Ierske seksje fan IBBY, de International Board on Books for Young people, in brief oan de bern skriuwe litten.
De hiele tekst fine jo op ús website.

It is in moaie gelegenheid om ris ien fan de berneboeken fan Audiofrysk te probearjen.

Seminar 1

Âlde Meuk
Dit jier wurde de Sirkwy-lêzingen holden yn de Skierstins fan Feanwâlden en wol op sneon 12 april, de middeis om 14 oere.
Dizze rige lêzings is oarspronklik opset troch Audiofrysk, om mear harkboeken mei non-fiksje te krijen. Wilens is de organisaasje yn fertroude hannen fan in kollektyf, dêr't Tresoar yn gearwurket mei in stikmannich lytse selsstannige ûndernimmers en de bibleteekservice Fryslân.
Tema dit jier is Âlde Meuk, in geuzenamme foar de literatuer dy't yn Ten books from Fryslân beskreaun stiet.
De trije lêzingen geane oer it tema 'klassikers' -
* wêrom komt it âlde hieltyd werom?
* wa betinkt de literêre proazakanon?
* de Frankfurt-seleksje út 10 Books from Friesland: in miste kâns?

Audiofrysk hat fan de trije eardere edysjes nijsgjirrige harkboeken útbrocht, dy't soms sels brûkt wurde by de stúdzje. Bestel se hjir of laad se del by Luisterrijk.
It giet om AF-D02 Tromp e.o. - Sirkwyseminar 2010-11,
AF-D04 Looijenga e.o. - Literêre 4stêdetocht (2012) en
AF-D10 Schroor e.o. - See, see do wide see (2013)

Mear ynformaasje sjoch ek de website fan Sirkwy.

Alde Meuk

Seminar 2

Seminar 3

Dellade by Luisterrijk, de downloadshop

Downloads by Luisterrijk bliuwend yn priis ferlege.

Fan 'e wike krige ik noch de fraach, oft Audiofrysk ek wat foar de mobyl of iPod hie. Wel, alle harkboeken binne dêr poergeskikt foar. Keapje se fia de downloadshop, ideaal foar op de iPad of in oare tablet. Ek op Android te brûken!

Dellade by Luisterrijk, de downloadshop

29. Miguel de Unamuno (1864-1936)

O dreamen

O dreamen, jim dy't fersonken,
teraand yn de dage al ier!
O wrâlden, jim dy't ferdronken
yn d' ôfgrûnen fan de siel!

O seeën, dy't lizze te sliepen
sa djip op 'e grûn fan de weagen!
O himels, mei stjerren fersiere,
yn de skatkiste fan myn eagen!

O ivichheid dy't my ûntflechtet
yn it amerij dat fergiet!
O myn oare ferlerne libben,

 

Alle nijsbrieven in oar Spaansk gedicht.

Hjirre: O dreamen , fan Miguel de Unamuno (1864-1936), oerset en ynlêzen troch Klaas Bruinsma.

Op de dellaadside kinne jo it hearre.

Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011