Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Protters en Kinderboekenweek, Jan en Marja Schotanus

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

1 oktober 2014

Stjoer him ris troch nei kunde mei bern!

Audiofrysk Nijsbrief
Protters, searje foar bern

Protters
Sa't it Nederlânske lêzerspublyk al 25 jier de Lijsters hat, sa is der no foar de Fryske bern de rige Protters. Yn dizze searje binne 4 âldere, mar noch populêre berneboeken op 'en nij produsearre.
Troch stipe fan de provinsje en fan it FLMD-fûns kinne de boeken foar in lyts pryske: 4 euro it stik, oanbean wurde.
De skoalbern fan groep 7 en 8 hawwe yn septimber de folders meikrigen, no kinne âlden en pakes en beppes en bern fansels, de rige bestelle troch op de site de gegevens yn te foljen, of in mail te stjoeren nei bestelle@protters.nl.

It projekt Protters is in gearwurkingsferbân fan de útjouwerijen Audiofrysk en Elikser, yn de mande mei it Taalsintrum Frysk fan Cedin.
Foar mear ynformaasje sjoch: www.protters.nl.

Protters, searje foar bern

 

Muoike Klaptut fan Ep van HijumMentha Minnema en har kelderMentha Minnema en de smokkel fan ferbeane bistenIt is foar de hearen

De earste rige fan fjouwer

Fotosessy

Om in leuke poster meitsje te kinnen, ha wy in fotosessy holden by de heechste groepen fan de Fôlefinne yn Easterwierrum.
De bern hiene der in soad wille om, en sa binne der in pear fraaie shots makke. De gaadlikste stiet op it affysje dat jo hjir besjen kinne.
Tige tank, dames en hearen learlingen en juf! Hjir de foto fan de poster.

De bern fan de Fôlefinne mei de nije boeken
Muoike Klaptút as harkboek

Krekt Nij - Berneboeken:

It is foar de hearen en Muoike Klaptút en oare koarte ferhalen
Dizze beide titels sitte yn de earste Prottersrige, dat dy moasten ek as harkboek útkomme.
Anny de Jong hat it histoaryske It is foar de hearen ynlêzen; it ferhaal oer al de strideraasjes tusken de ferskillende partijen yn Fryslân yn de 15de ieu.
Ep van Hijum hat syn ferhalebondel, dy't dochs ien gehiel foarmet, moai ynlêzen, dat wy ha wer twa berneboeken op de list der by.

Sjoch ek it nijs fan Audiofrysk.

It is foar de hearen
Kinderboekenweek 60 jaar Feest
Dellade by Luisterrijk, de downloadshop

Oernommen fan Luisterrijk:

Van 1 tot en met 12 oktober: Kinderboekenweek!!!
Kinderboekenweekgeschenk Zestig spiegels bij aankoop vanaf 10,00!
Harm de Jonge schreef en leest een mooi verhaal over de ongebreidelde fantasie van kinderen en hoe hun eigen dromen voor hen kunnen gaan leven. Hoofdpersoon Jurre is zo verlegen, dat hij nooit meer dan zes woorden achter elkaar zegt. Dat is een probleem, als hij een spreekbeurt moet houden. Gelukkig is prinses Sippora von Singapoor er om hem te helpen, met zeven torens, heel veel vreemde mensen en zestig spiegels.

Jildt dus ek foar Fryske downloads by Luisterrijk.

Alle harkboeken binne poergeskikt foar iPod, tablet of smartphone. Keapje se fia de downloadshop. Ek op Android te brûken!

Dellade by Luisterrijk, de downloadshop
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011