Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Sweltsjes - Sis Tsiis - Firalen

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

16 desimber 2016

Audiofrysk Nijsbrief

Aksje foar Frysk ûnderwiisSis tsiis

Ûnder de titel Sis Tsiis komme wy yn aksje om it Fryske ûnderwiis better op de kaart te krijen. It wurdt de heechste tiid om de al sa lang ferplichte Fryske lessen werklik ynhâld te jaan. It materiaal is der (al moat der noch folle mear by), der binne toetsen ûntwikkele en alle ûndersyk wiist út dat meartaligens grutte foardielen hat foar de measte learlingen.
Op tongersdei 22 desimber om 18.30 oere start de fakkeloptocht troch Ljouwert op it Wilhelminaplein. Mear ynformaasje sjoch:
Lês ek it haadartikel yn de Ljouwerter Krante fan tongersdei 15 des.

 

 

Nije lêsboeken: Sweltsjes
Yn de jierren 90 fan de foarige iuw binne der in stikmannich lêsboekjes foar begjinnende lêzers skreaun, dy’t bekend steane ûnder de titel fan ien fan de earsten: Poef de boef. Der binne yn totaal 13 skreaun, mar de lêste 10 jier is der net mear wat nijs ferskynd foar dizze doelgroep.
De bern dy’t troch de Nederlânsktalige lêsmetoades it technysk lêzen behearskje en ‘lêshonger’ krigen hawwe, kinne mei inkele oanwizings ek frij flot Frysk lêze. Mar dan komt it probleem: der is niks te kiezen.
Audiofrysk hat no de foarstap nommen en jou in rige fan seis nije berneboeken út. De lêsboekjes sille moai yllustrearre wurde troch profesjonele tekeners. De boekjes wurde útfierd mei in hurd kaft, sadat se bylkje kinne mei Nederlânske lêssearjes sa’t dy troch lanlike útjouwers as Kluitman, Zwijssen en oaren rynsk produsearre wurde.
Yn april 2017 ferskine: Logo Sweltsjes rige lêsboekem

Lida Dykstra: Ridder Jet Maaike van den Akker, E3
Anny de Jong: Boem is ho! Yke Reeder, E4
Mindert Wijnstra: Beppe hat in aaipet Babs Wynstra, M4
Hanneke de Jong: Gers op it dak Linda de Haan, E3
Jan Schotanus: Wat in ein! Linda de Haan, M4
Jurjen van der Meer: De toverangel fan Ate  Maaike van den Akker, E3   Fryske Avi

                       Fansels slute wy ús dus graach oan by de aksje Sis Tsiis!

Oanfal - Kathy ReichsOanfal - Kathy Reichs, oersetting Ytsje Hoekstra

Yn it begjin fan dit jier hat Audiofrysk it harkboek Firalen fan de populêre Amerikaanske skriuwster Kathy Reichs útbrocht, prachtich ynlêzen troch Geartsje de Vries.
Noch yn ditselde jier is diel twa ferskynd, earst allinne as papieren en e-boek.
It is Oanfal, oerset troch Ytsje Hoekstra.
Yn dit boek sykje Tory en har freonen om in ferburgen pirateskat.
Beide boeken hearre yn de Firalen-searje, in rige magyske en spannende fantasyferhalen yn it young adult-sjenre. De rige wurdt yn Fryslân útjûn troch Elikser.

Oanfal skylk ek as harkboek?

Firalen diel 1 Kathy Reichs

 

Nijgjirrige nijsbrief?
Stjoer him dan in kear troch nei kunde, famylje en freonen. Wa wit ha dy ek belangstelling. Jo kinne ek allinne dizze link: http://www.audiofrysk.nl/Nijsbrieven.php maile.
Tige tank! 
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011