Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Sweltsjerige in sukses

Audiofrysk Nijsbrief

nijsbrief

oktober 2017

Audiofrysk Nijsbrief

Prachtich artikel oer de Sweltsjerige yn de LC

Sweeltsjerige Rixt Oenema LC

Sjoch foar mear media-oandacht de webside fan Audiofrysk.

De Sweltsjerige yn de bibleteken

De bibleteken hawwe rom ynkocht, sa'n 100 sets steane no rûnom klear om liend en lêzen te wurden.

Ridder JetDe toverangel fan AteBeppe hat in aaipetGers op it dakWat in ein!Boem is ho!


Sweltsjeboeken op skoalleSweltsjerige e-boek
De earste papieren boeken binne nei de skoallen gongen en wy hoopje dat der noch in hiel soad folgje sille. Foar it brûken yn de klasse is it ek handich om se op it digiboerd te fertoanen. Dêrom wurde de seis boeken ek as e-boek publisearre.
Omdat de kleure printen sa'n grutte rol spylje, kinne se it bêste lêzen wurde op in tablet, of dus op it digiboerd.
Skoallen dy't twa sets of mear fan de papieren boeken oanskaffe, krije de e-boeken der fergees op ta. Yn oare gefallen kostje se € 4,95 it stik. Se kinne besteld wurde by Audiofrysk en wurde nei betelling oer de mail tastjoerd.
Ek om thús op de tablet te lêzen binne se ideaal.

 

Gers op it dak DenemarkenGers op it dak

Hanneke de Jong: Mar ik wurd o sa bliid mei it berjochtsje fan myn âldste beppesizzer. Yn it foarjier krigen al myn beppesizzers in eksimplaar fan Gers op it dak en Thijs, yn groep 3, fynt lêzen geweldich. En al hat er noait in wurd Frysk lêzen, Gers op it dak hie er yn ien dei út en hy wie grutsk op beppe (en beppe op him). Noch moaier waard it doe’t er dizze simmer mei heit, mama en suske Marije yn Denemarken op fakânsje wie en hy, doe’t se in vikingskipmuseum besochten, seach dat it echt bestie. ‘Heit! Kijk!’ rôp er, ‘Gers op it dak!’


Wat in ein! by de Deux Chevaux
Wat in ein Texel

Op it 2CV-wykein op Teksel fan de Fryske eineklup wie it boek Wat in ein! in hit! Yn in sucht wiene alle eksimplaren, dy't Wouter Kramer meinommen hie, útferkocht. Mear fan sokke aksjes!

Cashbackactie bij LuisterrijkBerneboekewike Kinderboekenweek 2017
Het is Kinderboekenweek en dat betekent extra voordeel bij Luisterrijk! Bestel tijdens Kinderboekenweek voor een bedrag van minimaal 35 euro (in één bestelling) en ontvang 7,50 euro retour. Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt tot en met zondag 15 oktober 2017, maar de actie is geldig voor het hele assortiment, dus ook voor alle Friese luisterboeken.

Foaroankondiging:
Op snein 12 novimber spilet de Damned and Dirty band yn de Tysker yn Easterwierrum. It begjint om 16.30 oere, doarren iepen 16.00 oere en de yntree is fergees.

Blues yn de Tysker Blues2

Foar mear ynformaasje sjoch de site fan Easterwierrum

Nijgjirrige nijsbrief?
Stjoer him dan in kear troch nei kunde, famylje en freonen. Wa wit ha dy ek belangstelling. Jo kinne ek allinne dizze link: https://www.audiofrysk.nl/Nijsbrieven.php maile.
Tige tank! 
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011