Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

 
Audiofrysk Nijsbrief


Nijsbrief maart 2024

Audiofrysk Nijsbrief

Nij by Audiofrysk:
Aggie van der Meer - Twa novellen

Dit bysûndere wurk is yn boekfoarm eins nearne mear te besetten: Nij is it útferkocht en twaddehâns komme je it net tsjin. Dus hoopje wy dat dizze harkboekferzje syn wei nei de minsken fynt.

In moaie dei yn 'e hjerst

Al te lang sil it net mear duorje dat se, op in moaie dei yn 'e hjerst, de dea yn 'e eagen sjocht. Foardat it te let is, fynt buorman, soe se noch opskriuwe moatte wat har yn it sin komt oer dat hele nijsgjirrige libben fan har. Om har sels hie it noch wol wat spannender kinnen; mar, seit buorman, it giet ek om al dy wûnderbaarlike dingen dy't noch alle dagen yn dyn holle omgean.
Dy foaral.

Wa rêdt Cesilia Tan

It alderleafst lyts famke Cesilia Tan, dat alle manlju om har fingerkes wynt, hat as oanfallich fanke te let troch dat op in stuit de rollen foargoed omkeard binne.

 

 

 

Subsidieregeling voor Fries onderwijs opnieuw open Skelte Anema foar de klassse

Ek dit jier is der wer subsydzje beskikber foar it fersterkjen fan it Frysktalich ûnderwiis. Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 18 maart 2024 ôf in subsydzje oanfreegje foar de regeling Frysk foar no en letter. Der is subsydzje beskikber foar (nei)skoalling fan learkrêften en it oanskaffen fan ekstra lesmateriaal, mar ek foar kulturele aktiviteiten en ekstra ynset fan learkrêften en meiwurkers foar de Fryske taal en kultuer. De subsydzjeregeling is ûnderdiel fan it projekt Taalplan Frysk 2030.

Lêsmateriaal wurdt foar 100% subsidiearre, dus skoallen, slaan jim slach! Keapje lêsboeken en dan foaral de Sweltsjes. Dy binne makke om yn de klasse te brûken, se sjogge der prachtich út en troch de stevige útfiering geane se hiel lang mei.

Bygelyks dizze rige:

De twadde rige Sweltsjeboeken

 

Of dizze:

De earste rige Sweltsjeboeken

Audiofrysk is foar trije jier sponsor fan it Berne-iepenloftspul yn Easterwierrum, se binne al wer drok oan it repetearen!

BIS spilet dit jier:

'Lytse Pier en de flok fan it berneiepenloftmuseum',

dat is in bewurking fan de film 'A Night At A Museum'.

 

Wy binne benijd!

 

 

 

Koarting yn de Boekewike!

 

Famyljeboeken fan Audiofrysk foar de boekewike:

Yn de boekewike binne dizze titels foar heal jild te keap by Luisterrijk.

 

 

 
Nijsgjirrige nijsbrief?
Stjoer him dan in kear troch nei kunde, famylje en freonen. Wa wit ha dy ek belangstelling. Jo kinne ek allinne dizze link: https://www.audiofrysk.nl/Nijsbrieven.php maile.
Tige tank! 
Kontakt Audiofrysk:
Tel. 058 - 2501465

boek@audiofrysk.nl

Audiofrysk is in inisjatyf fan
DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum
Ofmelde
foar de nijsbrief
Untitled Document

Eardere nijsbrieven

maart 2024

septimber 2023

july 2022

july 2021

juny 2019

oktober 2017

maaie 2017

maart 2017

jannewaris 2017

desimber 2016

oktober 2016

juny 2016

novimber 2015

septimber 2015

jannewaris 2015

oktober 2014

maaie 2014

april 2014

maart 2014

febrewaris 2014

jannewaris 2014

novimber 2013

septimber 2013

augustus 2013

juny 2013

maaie 2 2013

maaie 1 2013

april 2013

febrewaris 2013

jannewaris 2013

november 2012

oktober 2012

septimber 2012

augustus 2012

juny 2012

april 2012

maart 2012 twadde

maart 2012

febrewaris 2012

jannewaris 2012

november 2011

oktober 2011

septimber 2011

augustus 2011

july 2011

juny 2011