Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Audiofrysk

Audiofrysk yn de media

22 septimber2012

Op omrop Boarnsterstim praat Hanneke van der Hei mei Jan Schotanus oer de kado-aksje, en oer it fenomeen harkboeken yn it algemien.

Jo kinne it hiele petear hjir noch in kear hearre:

 

 
19 septimber

Parseberjocht De Hobbit en it winnen fan de Obe Postmapriis troch Anner Popkema.

Brand-new Limited Hardcover Edition of theAward Winning Frisian Translation of
The Hobbit

The Frisian translation of The Hobbit by Anne Tjerk Popkema was first released in 2009. It has recently been awarded the Obe Postmapriis, the most prestigious translation award for Frisian literature.

To celebrate this accomplishment a special edition with a brand-new cover design will be released on the75th anniversary of Tolkien’s classic original,21 September 2012.
As a special treat for Tolkien fans everywhere from 21-23 Septemberthe limited hardcover edition will be on special offer for €25, with each copy signed by the translator. Please order at: http://webshop.elikser.nl/frysk/de-hobbit.html

The new edition in paperback with the new cover is also available, at €20,00 (please order at: http://webshop.elikser.nl/de-hobbit-of-derhinne-en-wer-werom.html).

The ‘Frisian Hobbit’ is also available as an audiobook, with the voice of the translator (please order at:www.audiofrysk.nl).

 
10 septimber Fiif wurken fan Audiofrysk yn it katern fan Boeken Fan Fryslân yn de Freed fan 7 septimber Besjoch it hiele katern hjirre.  
7 septimber 2012

Parseberjocht

Kado-cd

Audiofrysk jout 5000 cd's mei in blomlêzing fan ferhalen en fragminten fan seis ferskillende skriuwers kado!
Hylke Speerstra dy't jo foarlêst, dan komt de winter wol hiel tichtby. Of Sjoerd Bottema, mei syn swiere, suver broeierige stim, dy't it âlde jier útsitte lit... Huverje mei.
It fenomeen audioboek is noch lang net by eltsenien bekend. Heechste tiid om dêr wat oan te dwaan, want der binne al hast 60 folsleine Fryske boeken as harkboek te keap, of te lien yn de bibleteek. Om jo yn de kunde te bringen mei it lústerboek krije jo ien fergees!
Te krijen by de bibleteken en op ferskate oare útjeftepunten.
De aksje rint yn de Moanne fan it Fryske Boek, fan heal septimber oant heal oktober.
Foar mear ynformaasje: www.audiofrysk.nl. of telefoan 058-2501465.

Digitale Media kinne in fragmint fan it ferhaal op harren site sette, om it hearre te litten. Klik hjirre, ferstjoer en jo krije it tamaild.


De cd Sa sjocht de kado-cd der út

 
maaie 2012

Nije flyer mei Nijste boeken en de folsleine bestellist

 

 
16 febrewaris

Parseberjocht Alvestêdeferhaal en Traveliers oanbieding

Alvestêdeferhaal yn febrewaris fergees as audioboek

Temperatueren rinne wer op, it iis is op syn retoer. Om noch in bytsje yn de alvestêdesfear te bliuwen, stelt Audiofrysk yn de mande mei Luisterrijk, Bornmeer en skriuwer Hylke Speerstra, ien alvestêdeferhaal út De Kâlde Krústocht fergees beskikber. De tocht fan twa jongelju, binnenskippers op in kontenerboat, dy't nochal wat technyk oansprekke moatte om de ein te beriden, liket ús in moaie gelegenheid om yn de kunde te kommen mei al dy winterferhalen fan Speerstra. Jabik en Dieuwertje, 64 minuten, foarlêzen troch de skriuwer sels, is de hiele moanne febrewaris fergees del te laden by Luisterrijk.

Traveliers yn de Berneboekesjuery

Dit jier steane de fiif Traveliers-boeken sintraal yn de Berneboekesjuery.
Wa kriget de priis foar it moaiste ferhaal?
Alle Traveliers-boeken binne ek te keap as audioboek.
Om de skoallen te helpen biedt Audiofrysk yn febrewaris en maart dy fiif audioboeken as searje te keap oan foar 50 euro, ynklusyf ferstjoerkosten!

Mear ynformaasje: boek@audiofrysk.nl, tel. 058-2501465
www.audiofrysk.nl

 

 
12 juny

Brief oan de fêste keamerkommisje :

Afschrift voor:
Ministerie van OCW,
Staatssecretaris H. Zijlstra,
Postbus 16375, 2500 BJ DEN HAAG

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Postbus 20018, 2500 EA DEN HAAG

Easterwierrum, 11 juni 2011

M,

Een bezuiniging van 22% op cultuur is draconisch, en staat in geen verhouding tot andere bezuinigingen. Hoe valt die te rechtvaardigen?
Beslist niet vanwege het begrotingstekort:
Tussen 2008 en nu heeft de cultuurbegroting al 65 miljoen ingeleverd, dus die plicht is vervuld. Bovendien is de nu voorgestelde bezuiniging slechts 1% van het totale binnen te halen bedrag. En voor die 1% worden de poten onder een samenhangend geheel van voorzieningen vandaan gezaagd, door de top in stand te houden en de basis weg te bezuinigen. Argumenten ervoor heb ik niet gehoord.
Tot zover mijn algemene bezwaar.

Dan wil ik graag een aspect belichten, dat wel heel desastreus uitpakt: Theatergezelschap Tryater wordt verwijderd uit de basisinfrastructuur, die het rijk structureel wil subsidiëren.
Dat betekent dat er straks geen professioneel theater meer gegarandeerd is in het Fries. Ook hiervoor ontbreken de argumenten volledig.

Toch zijn er argumenten te over om het Friese toneelgezelschap wel in bedrijf te houden:
A. Wil een Fries toneelschrijver erkend worden door bijv. het Letterenfonds, dan moet zijn werk uitgevoerd worden door een beroepsgezelschap. Tryater is de enige keus.

B. De faciliteiten van Tryater dienen de hele toneelwereld in Fryslân. Een voorbeeld: bij Fisk, fang dyn gelok, een locatievoorstelling in en bij het IJselmeer, werden microfoons en publiekskoptelefoons van Tryater ingezet. Zo kreeg een afstudeerproject van de toneelopleiding een optimale uitvoering.

C. Het gehele theaterveld in Fryslân, en u weet hoe veel er toneelgespeeld wordt in het Fries, profiteert van de professionele kennis van Tryater en zijn medewerkers. Acteurs regisseren amateurgezelschappen, kledingontwerpers doen ervaring op in openluchtspelen, technici proberen nieuwe apparatuur vaak eerst uit in het amateurcircuit (bijv. de integrale projecties in Alles út in het openluchtspel van Jorwert), enz. enz.
Mag ik u erop wijzen, dat het verdwijnen van het Fries orkest nog altijd gevoeld wordt, omdat de samenwerking tussen amateurs en beroepsmusici gewoon veel lastiger geworden is.

D. Tryater speelt overal in de provincie, ook in plaatsen waar andere professionele gezelschappen niet geprogrammeerd worden. Het is daardoor voor nogal wat toneelliefhebbers de enige weg naar het beroepstoneel.

E. Tryater levert nogal eens acteurs voor Omrop Fryslânproducties, voor niet-Friestalige gezelschappen is dat veel lastiger.

Rest mij nog te benadrukken dat de cultuurparticipatie in Fryslân niet alleen erg hoog is, maar op het toneelgebied vooral dankzij Tryater ook kwalitatief goed scoort.
Ik hoop hetzelfde voor uw dicussie en besluitvorming,

Met vriendelijke groet,

 

Jan Schotanus, schrijver en vertaler, voor o.a. het Iepenloftspul Jorwert.

 

 
25 maaie

Parseberjocht Moanne fan it spannende boek (juny)

De Moanne fan it Spannende Boek by Audiofrysk

Audiofrysk stelt, yn de mande mei Luisterrijk, de detektive Ien foar de wraak fan Joop Boomsma yn de moanne juny fergees as download beskikber. Dizze knap skreaune misdiedroman wurdt meinimmend foarlêzen troch Sjoerd van Beem.
Sjoch foar mear ynformaasje op www.audiofrysk.nl.

Ien foar de wraakJuny is dé tiid om in audioboek oan te tugen. Spannende boeken binne faak hiel geskikt om foarlêzen te wurden. In detektive yn it ear is in spannende erfaring dy't foar in bysûndere ûntspanning soarget.
Audiofrysk jout jo dêrom graach de gelegenheid om yn de kunde te kommen mei Fryske detektives.
Sjoerd Bottema syn ferhalen yn It piipjen fan de proai hawwe allegearre thrillerachtige eleminten. Sietse de Vries ferhaalt oer in moardsaak yn de buert fan de Griene Stjer: Kûgels foar Kant. En foar bern binne de Mentha Minnema's noch altyd de muoite fan in pear oerkes lústerjen mear as wurdich.

Nederlânsk

Friese detectives in de Maand van het Spannende Boek

In samenwerking met Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken, biedt Audiofrysk gratis de download van een complete detective aan in de maand van het spannende boek.
Het is een mooie manier om te proeven van de Friese literatuur, ook voor mensen die het Fries wel verstaan, maar minder goed lezen.
Het gaat om Ien foar de Wraak (Een voor de wraak), van de bekende Friese detectiveschrijver Joop Boomsma. Boomsma heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van dit genre in het Fries.

Sjoerd BottemaAndere luisterboeken met Friese detectives bij Audiofrysk zijn:
Sjoerd Bottema - It piipjen fan de proai (Het kermen van de prooi), dat verhalen bevat met stuk voor stuk thriller-elementen. De auteur leest het zelf bijzonder boeiend voor.
Sietse de Vries verhaalt in Kûgels foar Kant (Kogels voor Kant) over een moordzaak rond het recreatiegebied de Groene Ster bij Leeuwarden. Sietse de Vries
Voor kinderen is er de complete Mentha Minnemaserie, die bijzonder de moeite waard is.

Voor meer informatie zie: www.audiofrysk.nl.

Poster detektives

 
29 maart

Iepenjen seizoen kadowinkel Op 'e stâl yn Bûtenpost mei ekstra oandacht foar Anny de Jong.

Datum sneon 2 april 2011

Skriuwster Anny de Jong presintearet op sneon 2 april har nijste berneboeken en har dichtbondel yn de kadowinkel  Op ’e stâl yn Bûtenpost.
 
Dit sil feestlik fierd wurde mei wat lekkers te iten en te drinken.
De skriuwster is de hiele middei oanwêzich. Se sil om 15.30, om 16.00 en om 16.30 foarlêze út eigen wurk. Wa’t op dy middei in lêsboek of in harkboek keapet, kriget der in oar boek fan de skriuwster fergees op ta.
 Presintaasje
Anny de Jong wennet ûnder de reek fan Bûtenpost. Se hat goed tweintich titels fan berne- en jeugdboeken op har namme te stean en hat oan ferskate ferhalenbondels foar bern en folwoeksenen meiwurke. Foar trije fan har boeken hat se de berneboekesjuerypriis wûn. Se krige de sulveren spjelde foar de boeken: ‘De hûn mei de dûbele namme’, ‘Apesturt’ en ‘Spikergek’.
Foar de nije súksesfolle Travelierssearje hat se ‘Yslik aktyf’ en ‘In flitsend hûntsje’ skreaun. It aardige fan dizze spannende boeken is dat se yn it bûtenlân spylje en ek wat fan de kultuer en de gebrûken fan it lân fertelle. Op Yslân swimt de famylje Travelier yn de Blue Lagoon, geane se nei in spuitsjende geyser en litte se har wiet spatte troch in wetterfal. Yn ‘In flitsend hûntsje’ binne de Traveliers fansels by de Highland Games en ek de sheepdogtrials spylje in wichtige rol yn it boek. Oare skriuwers fan dizze searje jeugddetektives binne Auck Peanstra en Jan Schotanus. De útjouwer hopet dit jier noch twa nije titels op de merk te bringen. Wêrûnder ien fan Anny de Jong.
As it Frysk lêzen net sa goed slagget, binne der ek harkboeken mei deselde titel. Se binne troch de skriuwster sels ynlêzen. Ideaal foar lange autoritten. Noait mear rûzje op de achterbank.
Hiel oar wurk fan de skriuwster is har nije dichtbondel: ‘Waarmte in wurd’. Gedichten fan treast en bemoediging. In prachtich kado.

De boeken binne fansels ek nei de presintaasje te krijen yn de kadowinkel Op ’e stâl yn Bûtenpost.

1 ste kontaktpersoan :
Anny de Jong
Mail: anny.dejong@tele2.nl
Telefoannr: 0511542253

2 de contactpersoon:
Hennie Pilat- Duhoux
Cadeauwinkel Op`e Stâl
Voorstraat 1 ,Buitenpost
Mail : opstal@waddengoud.nl
Telefoonnr: winkel s`middags 0511-542502

 

 
14 maart Parseberjocht Dy't in hûs fynt op 'e wyn

Nij: Audioboek mei Fryske gedichten

 

Abe de Vries – Dy’t in hûs fynt op ’e wyn (2011)

It earste poëzijharkboek út de Fryske literatuer bringt daliks mar leafst fiif bondels mei gedichten, ynlêzen troch de dichter sels.

Abe de Vries waard berne op 10 jannewaris 1965 yn Winaam. Yn syn poëzij besiket er in lykwicht te finen tusken syn hjoeddeiske bestean en it ferline fan it Fryske kustgebiet dêr’t er opgroeide. Dêroan besibbe is de tematyk fan de ferlerne leafde.
In part fan syn ferzen spilet yn Súd- en East-Europa en wjerspegelet syn bining mei dat diel fan de wrâld. de styl fan De Vries is byldzjend, sa’t blykt út fersrigels as: ‘Slaan do de bile no mar / yn it achtsilinder motorblok / fan dyn bouhoekster mankelikens.’

Yn 2005 krige Abe de Vries de Gysbert Japicxprijs foar syn twadde bondel In waarm wek altyd.
Hy is dêrmei njonken Trinus Riemersma en Willem Abma de tredde Fryske skriuwer dy’t priis krige foar in jong oeuvre. Yn 2010 naam er sels it inisjatyf om syun fiif bondels yn te lêzen as harkboek. No is ‘Dy’t in hûs fynt op ’e wyn’ ferskynd by Audiofrysk. Fia Luisterrijk is it as download te keap.

 “De Vries schrijft poëzie die, letterlijk, van alle tijden is. Imponerende verzen, in een poëtische spreektaal, die nergens verslapt.” (Chrétien Breukers)

Dit harkboek is bysûnder omdat it de earste samling is fan alle fiif bondels fan de dichter. Dy dichtwurken binne yn boekfoarm allinne los te krijen. Dichter Abe de Vries is ek fotograaf, hy hat sels it yntrigearjende omslach fan it audioboek ûntwurpen.

Foar mear ynformaasje
 
Útjouwerij Audiofrysk: www.audiofrysk.nl
Audiofrysk is in aktiviteit fan DAT tekstbureau, Easterwierrum
boek@audiofrysk.nl, tel. 058-2501465

En in het Nederlands

Nieuw: Audioboek met Friese gedichten

 

Abe de Vries – Dy’t in hûs fynt op ’e wyn (2011)

Het eerste poëzieluisterboek uit de Friese literatuur bevat maar liefst vijf bundels, ingelezen door de dichter zelf.

Abe de Vries werd op 10 januari 1965 geboren in Wijnaldum. In zijn poëzie probeert hij een evenwicht te vinden tussen zijn hedendaagse leefwereld en het verleden van het Friese kustgebied waar hij opgroeide. Daaraan verwant is de thematiek van de verloren liefde. Een deel van zijn verzen speelt in Zuid- en Oost-Europa en weerspiegelt zijn binding met dat deel van de wereld. De stijl van De Vries is beeldend, zoals blijkt uit versregels als: ‘Slaan do de bile no mar / yn it achtsilinder motorblok / fan dyn bouhoekster mankelikens.’

In 2005 kreeg Abe de Vries de Gysbert Japicxprijs (de Friese PC Hooftprijs) voor zijn tweede bundel In waarm wek altyd. Hij is daarmee naast Trinus Riemersma en Willem Abma de derde Friese schrijver die de prijs ontving voor een jong oeuvre. In 2010 nam hij zelf het initiatief om zijn vijf bundels in te lezen als luisterboek. Nu is Dy’t in hûs fynt op ’e wyn verschenen bij Audiofrysk. Via Luisterrijk is het als download te koop.

“De Vries schrijft poëzie die, letterlijk, van alle tijden is. Imponerende verzen, in een poëtische spreektaal, die nergens verslapt.” (Chrétien Breukers)

 

Dit luisterboek is in zoverre uniek, dat het de eerste complete verzameling is van alle vijf gedichtenbundels. De bundels zijn in boekvorm alleen los verkrijgbaar. Dichter Abe de Vries is ook fotograaf, hij ontwierp zelf het intrigerende omslag van het luisterboek.

 

Voor meer informatie:
Uitgeverij Audiofrysk: www.audiofrysk.nl
Audiofrysk is een activiteit van DAT tekstbureau, Easterwierrum
boek@audiofrysk.nl, tel. 058-2501465

 
4 maart

Luisterboeken downloaden is populair
Downloadshop Luisterrijk wint Thuiswinkel Award

Haarlem, 4 maart 2011 - Het legaal downloaden van luisterboeken via internet kan op veel waardering rekening bij de consument. De waardering is zo groot dat Luisterrijk op donderdagavond 3 maart een Thuiswinkel Award won. De downloadshop voor luisterboeken ontving de publieksprijs in de categorie Boeken & Tijdschriften XS. Het is de derde maal dat Luisterrijk een Thuiswinkel Award, een initiatief van branchevereniging Thuiswinkel.org, in de wacht sleept.

In een bomvolle zaal werden op 3 maart de Thuiswinkel Awards XS uitgereikt door Annemarie van Gaal, een van de bekendste en succesvolste Nederlandse zakenvrouwen. Het was voor het eerst dat Thuiswinkel.org koos voor een aparte avond waarop de prijzen werden uitgereikt aan de ‘kleine’ webwinkels met een omzet tot 3 miljoen euro. Er werden prijzen in 18 categorieën verdeeld.

In de categorie Boeken & Tijdschriften was de concurrentie hevig, maar uiteindelijk beoordeelden consumenten Luisterrijk met de hoogste cijfers. Hiervoor deed het onafhankelijke bureau Q&A Research & Consultancy in januari en februari onderzoek onder klanten van alle genomineerde webwinkels. In totaal deden ruim 300.000 consumenten daar aan mee. Volgens hen stond Luisterrijk in de categorie Boeken & Tijdschriften op nummer 1.

Luisterboeken, de verzamelnaam voor gesproken boeken, hoorcolleges, hoorspelen, audiocursussen en audiotours, worden steeds populairder. Omdat vrijwel iedere consument een mp3-speler heeft wordt wacht- en reistijd opeens een stuk leuker en nuttiger. Dirkjan van Ittersum, oprichter van Luisterrijk: "Veel mensen luisteren graag naar een spannend verhaal of een leerzame cursus tijdens een lange reis, het sporten of gewoon in bed. En downloaden is niet alleen goedkoper dan het kopen van een cd, maar ook handiger omdat de luisterboeken meteen op de mp3-speler gezet kunnen worden."

Het is niet voor het eerst dat Luisterrijk in de prijzen valt. In 2010 werd Luisterrijk gekozen tot Downloadwinkel van het Jaar 2010 in de categorie Boeken. In 2008 won Luisterrijk net als nu een Thuiswinkel Award publieksprijs en in 2009 won Luisterrijk een vakprijs bij de Thuiswinkel Awards. De webwinkel mocht toen de Innovatie Award in ontvangst nemen.

Voor Luisterrijk is deze prijs een bevestiging dat het legale aanbod en het gebruiksgemak van de downloadshop aansluit bij de wensen van de consument. Luisterrijk levert inmiddels ruim 1100 luisterboeken in mp3-formaat. Het aantal klanten dat Luisterrijk bedient is inmiddels de 18.000 gepasseerd. Huub van de Pol, commercieel directeur: "Als dank voor de waardering die wij ontvingen van onze klanten, zijn er bij Luisterrijk de komende dagen enkele spectaculaire aanbiedingen te vinden. Ik raad iedereen aan onze website in de gaten te houden."

Meer informatie op www.thuiswinkelawards.nl en www.luisterrijk.nl

 
1 maart 2011

Trijelannenkonferinsje yn Antwerpen - Drielandenconferentie

Op de twajierlikse berneboekeskriuwerskonferinsje fan Dútslân, België, Nederlân en Fryslân, dy't ditkear yn Antwerpen holden waard, hat Jant van der Weg in moai oersjoch jûn fan de Fryske berneliteratuer fan dit momint.

It is net allegearre like fleurich, mar der binne genôch ljochtpuntsjes en der lizze perfoarst mooglikheden.

Lês it hiele artikel hjirre.

In pear foto's fan it barren en de reis fine jo hjirre.

De hiele ploech yn de trein

 
12 jannewaris 2011

Ynspirearjende jûn mei Bouke Oldenhof
Hat it Frysk toaniel noch takomst? Ja, om de blinder wol, seit Oldenhof, mar der binne wol ûntwikkelingen, it feroaret al. Fryslân stiet net los fan de wrâld, ûntjouwingen spylje ek yn ús provinsje troch. Sa is der yn it toanielfermidden in ferskowing te merkbiten fan auteurstoaniel nei akteurstoaniel.
Levere earder in frij autonome skriuwer de tekst, dy't opfierd waard troch it selskip, no binne it faak akteurs en regisseurs dy't yn mei-inoar ta in stik komme. Foarbylden Zelle en Arendz' Arends.
Dat is de foarm-kant, mar ek ynhâldlik is wol in trend te sinjalearjen. Dy komt ta útdrukking yn de titel fan syn lêzing, It ferlies foarby.
Yn de lêste foarstellingen fan Tryater is it net mear it ferwurkjen fan it ferlies fan identiteit, fan tradysje, fan ekonomyske betsjutting, dy't sintraal steane, de foarstellingen binne earder in fiering fan it fitale libben. Sa is Baarderlân, oer de ûndergong fan de feehannel/feehâlderij opfolge troch Fan de stêd en it libben, dêr't de yndrukken fan de metropool yn útfergrutte oan it publyk foarsteld wurde.

Wolle jo de folsleine foardracht fan Bouke Oldenhof nochris neilêze, hy komt hjoed of moarn yn syn hiele hear en fear op Sirkwy.nl te stean. Ek wurdt oan de ein fan it Seminar in harkboek útbrocht troch Audiofrysk mei alle fjouwer lêzingen.

Oer twa wike komt Alpita de Jong mei har fisy op de romankeunst fan de lêste tsien jier.

De opstelling fan Audiofrysk

Twa

Trije


 
3 jannewaris 2011

Sirkwy Seminar Fryske Literatuer

Poster 11 jannewaris en advertinsje.

 
15 novimber

Sirkwy Seminar Fryske Literatuer

Poster 30 novimber en parse-ynformaasje.

 

 
15 oktober

Besprek troch Maria Delgrosso yn de LC fan freed 15 oktober 2010

Heal yndiaan, heal Frysk
De Traveliers, in famylje dy't noait ris in kear in gewoane fakânsje hat, binne dit kear yn Amearika. 'Fûgelfrij yn de Canyon' is de fjirde ôflevering út de searje en de driigjende hauk op 'e foarkant ferseit net folle goeds. Mar wa't de oare trije aventoeren lêzen hat wit ek dat de Traveliers harren altiten rêde.
Dat wol net sizze dat it ferhaal net spannend is. Lykas de oare skriuwers út de rige, Auck Peanstra en Anny de Jong, wit Jan Schotanus dizze kear de lêzer by de les te hâlden. It is dochs al knap dat de trije skriuwers hast deselde styl hantearje.
Schotanus kiest allinnich foar soan Hidde en freon Jelle as haadfigueren, wylst yn de lêste twa boeken dochter Fardau sintraal stie. Sy is no op ponykamp en komt allinnich fia in inkelde sms oan har mem yn it ferhaal foar. Rom baan dus dit kear foar Hidde en Jelle, dy't op harren camping yn de Grand Canyon de Amerikaanse jonge Davon treffe. Lit hy no krekt heal yndiaan en heal Frysk wêze.
De trije komme yn in aventoer telâne dêr't sels de regearing en de gûverneur fan Arizona mei te meitsjen hawwe. It draait allegear om in lûdswet, dy't der foar soargje moat dat it yn de prachtige Grand Canyon wer rêstich wurdt en der net hieltiten helikopters mei toeristen omfleane. Fansels wolle de eigners fan de helikopterbedriuwen dit net.

Hoewol't de lûdswet in yngewikkelde kwestje is, wyt Schotanus dit tige ienfâldich yn in pear sinnen út te lizzen. En hy wit echte jongeshumor yn it boek te ferwurkjen. Sa as de beskriuwing fan Carmen, dy't harren fertocht hâldt en draagt. 'Hy kriget omtrint de triennen yn 'e eagen fan har parfum. Gjin ferkeard luchtsje, mar tsien kear te sterk.'

 
4 septimber

Resinsje Jant van der Weg yn it Friesch Dagblad fan 4 septimber 2010

Dit nije ferhaal, Fûgelfrij yn de Canyon fan Jan Schotanus,  is wer lekker spannend. De reislustige famylje is no nei Amearika oerstutsen, diskear sûnder dochter Fardau, mar wol mei freon Jelle. Beide jonges, Hidde en Jelle, binne aardich oan elkoar weage, folje elkoar moai oan: Hidde mei der graach fuort op ynfleane en Jelle is wat mear betochtsum. Diskear giet it om in foech milieu-item: protest tsjin helikopters mei toeristen dy't hoe langer hoe mear de kostlike natuer mei syn stilte yn de Great Canyon fersteure. Der komt sels in ûntfiering oan te pas. De oplossing drage de beide jonges, sa't dat heart yn dizze rige, har stientsje oan by. By de ûntknoping sil de wiere skuldige, dy't de lêzer dan ek krekt as de beide jonges yn it fizier hat, earst noch ûntkomme. Mar fansels wurdt it rjochtfeardichheidsgefoel befredige, al giet it yn it 'gewoane' libben faak wol oars.

 
31 augustus

Parseberjocht

Kado-aksje Audiofrysk yn de Moanne fan it Fryske boek

Alle keapers fan in Frysk boek krije yn de Moanne fan it Fryske boek net allinne it kadoboek 'Los sân' fan Greet Andringa fergees by oankeap fan minstens € 9, útjouwerij Audiofrysk docht dêr noch in kadootsje by: it harkboek fan 'De diggels fan Che', de debútbondel mei losse ferhalen fan dizze aktive skriuwster.
Troch te beteljen mei de koade dy't foar yn it aksjeboek fermeld stiet, kin ien eksimplaar fan it audioboek fergees delladen wurde by Luisterrijk.
Greet Andringa hat it harkboek sels ynlêzen en bringt de sfearfolle ferhalen op boeiende wize foar de mikrofoan.
It is in moaie gelegenheid om mei it fenomeen audioboek yn de kunde te kommen.

Foar mear ynformaasje: www.audiofrysk.nl, boek@audiofrysk.nl, telefoan 058-2501465.

Audiofrysk is in aktiviteit fan DAT tekstbureau, Easterwierrum

 
9 juny 2010

Bongelboekepriis foar De Traveliers

Lês it berjocht yn Aktyf.

 
22 maaie

Tentoanstelling oer Rink van der Velde by Museum Drachten.Museum Drachten

Ek de harkboeken Feroaring fan Lucht en De Fûke meitsje der diel fan út.
Hjir de tekst oer de tentoanstelling:

Van 23 mei t/m 22 augustus 2010 organiseert Museum Smallingerland in Drachten een tentoonstelling over het leven en werk van auteur en journalist Rink van der Velde.

De teksten van Van der Velde worden gecombineerd met de sfeervolle landschappen van de Drachtster kunstenaar Jan Planting.

Rink van der Velde (1932 – 2001) ontwikkelde in zijn carrière als schrijver en journalist een heel eigen stijl in het weergeven van de levensavonturen van mensen van het veld, vissers, jagers, stropers en mensen met “wilde haren”. Zelf had hij ook een grote liefde voor de natuur en was hij vaak te vinden in zijn arkje op de Veenhoop en de poelen daar. In zijn werken komt hij vaak op voor de gewone man en gebruikt hij humor als munitie tegen de autoriteiten.

Jan Planting (1893 – 1955) deelde deze liefde en interesse voor het veld met Rink van der Velde. Hoewel ze elkaar nooit hebben gekend, geven zijn schilderijen en tekeningen prachtig de sfeer en omgevingen weer die Rink van der Velde in de boeken en columns omschrijft. Het werk van Jan Planting vormt het belangrijkste deel van de topografische en cultuurhistorische atlas van Smallingerland.

Naast de genoemde bijzondere link tussen schrijver en kunstenaar toont de tentoonstelling uniek materiaal van Van der Velde, zoals manuscripten, foto’s en de ontwerpen van kunstenaar Anne Woudwijk voor de Rink van der Velde prijs. De tentoonstelling geeft een impressie van de belangrijkste en meest bijzondere momenten uit het leven van Rink van der Velde.

De tentoonstelling is tot en met 22 augustus 2010 te bezoeken.

 

 
19 april

Nije posters foar Audiofrysk:

2010 id it Rink vna der Veldejier

poster rink,

poster harkboeken algemien

en poster nije harkboeken april 2010.

 

 
16 april 2010

Moaie resinsje fan De Traveliers - In flitsend hûntsje fan Anny de Jong,

Yn de Ljouwerter krante skreau Maria Del Grosso:

Aventoer op in skieppebuorkerij

Op ’e nij is Anny de Jong deryn slagge in spannende ôflevering te meitsjen yn de searje De Traveliers, de famylje dy’t noait in kear in ‘gewoane’ fakânsje hat. Dat is goed nijs foar de heechste klassen fan de basisskoallen, want safolle Frysktalige boeken wurde der foar dizze leeftydsgroep net útbrocht.

Skotlân is dizze kear it lân dêr’t de thriller him ôfspilet. En sa’t de fêste lêzer fan de searje wend is, wurdt der geandewei it ferhaal it nedige ferteld oer it lân en de gewoanten fan de befolking. Fansels moatte Fardau en har freondinne Doutsje moarns spek mei aaien ite as hja by de neef fan Fardau, Hugh, de maaiefakânsje trochbringe.

Op de skieppebuorkerij wurdt de basis lein foar in nij aventoer dat dizze kear sels twa fakânsjes beslacht. Ek de simmerfakânsje bringe Fardau en Doutsje troch yn Skotlân, mar dan binne de mem fan Fardau, broer Hidde en syn freon Jelle der ek by. Yn in camper is ommers plak genôch.

Yn ‘In flitsend hûntsje’ is de haadrol weilein foar Sweep, de bordercolly fan Hugh. Mei dit hûntsje hat Hugh al ferskate wedstriden skieppedriuwen wûn. Mar it needlot slacht ta as by ien fan dy wedstriden Sweep stellen wurdt. De fertinking giet sterk yn de rjochting fan ien man, mar it ferhaal nimt in ferrassende kear as dy persoan fan neat wit en in fokker de skuldige blykt te wêzen.

It rint úteinlik goed ôf, mar ek wer net hielendal. It falt de skriuwster te priizgjen dat hja dat oandoart. Want as Sweep werom is, kin Hugh noch krekt op tiid meidwaan oan in wichtige wedstriid.Yn dit soart ferhalen stiet de útkomst dan meastentiids al fêst: de haadrolspiler wint. Dizze kear dus net. Hugh ferprutst alles.

MARIA DEL GROSSO
Anny de Jong - De Traveliers, in flitsend hûntsje Afûk, Ljouwert, €12,50, (8-12 jier)


 
13 jannewaris 2010

Oanbiedingsbrief Nasjonale Foarlêsdagen 2010.

Sjoch ek de site fan It Fryske Berneboek.

 
8 desimber 2009

Parseberjocht oer De Kâlde Krústocht fan Hylke Speerstra en Bretaalwei De Brand fan Jelle Bangma.

Twee unieke Friestalige luisterboeken over sport van uitgeverij Audiofrysk
Ook als mp3-download beschikbaar

11 Elfstedenverhalen als luisterboek
Het is het eerste luisterboek over de Elfstedentocht, en het is deze herfst verschenen bij uitgeverij Audiofrysk.

Rasverteller Hylke Speerstra, die meer ijsverhalen op zijn naam heeft, schreef elf fantastische schaatsverhalen rondom de verschillende elfstedentochten, zelfs over tochten, die nog gehouden moeten worden. Het is een imposant werk geworden, waarin de lezer af en toe het krassen van de schaatsen onder zich hoort. Speerstra, die het boek magistraal ingelezen heeft, neemt de luisteraar mee over de wijde vlakten en smalle vaarten van het ijzige Fryslân.

Het is meer dan een sportboek alleen, het is een sociaal document vol hoop en wanhoop in de crisisjaren, verraad in de oorlog en liefde door dik en dun. En in ieder verhaal liggen drama en humor perfect in cadans. Twee ervan berusten op ware gebeurtenissen.
De Kâlde Krústocht - Hylke Speerstra, isbn 9789460380372

Bretaalwei De Brand, het eerste luisterboek over kaatsen
Jelle Bangma schreef en las het meeslepende Bretaalwei De Brand over de Friese kaatsheld Johannes Brandsma, die niet alleen in Fryslân furore maakte, maar ook in België tot de absolute top behoorde. Aan de hand van herinneringen van de kaatser wordt de luisteraar meegenomen naar de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het kaatsen in Fryslân een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Er werd geëxperimenteerd met het materiaal (hoe groot kon de nap in de kaatshandschoen worden, zonder dat men de controle over de bal verloor?) en sponsoring en reclame deden hun intrede ook op de Friese kaatsvelden.

Bangma schetst een prachtig beeld, helder en genuanceerd, van de ontwikkelingen in deze oude, maar nog springlevende, volkssport.
Bretaalwei De Brand - Jelle Bangma, isbn 9789460380389

Meer informatie over Audiofrysk
Uitgeverij Audiofrysk heeft zich gespecialiseerd in het uitbrengen van Friese luisterboeken, die voor het grootste deel ingelezen worden door de schrijvers zelf. Voor meer informatie over Audiofrysk zie www.audiofrysk.nl, of neem contact op met de uitgever via 058-2501465 / boek@audiofrysk.nl

Meer informatie over Luisterrijk
Luisterrijk (www.luisterrijk.nl) is de grootste mp3-downloadshop voor luisterboeken in Nederland en Vlaanderen. Luisterrijk levert bijna 1000 luisterboeken als legale mp3-download, met prijzen die gemiddeld 20% lager zijn dan de cd-versies. Consumenten kunnen de luisterboeken dag en nacht downloaden en ze vervolgens direct beluisteren, overzetten op een iPod, iPhone of andere mp3-speler of branden op cd. De website biedt alle vormen van gesproken woord, variërend van literatuur tot hoorcolleges, van audiotours tot managementboeken en van kinderboeken tot thrillers in het Nederlands, Vlaams, Fries, Engels, Duits en streekdialecten.

Luisterrijk heeft contracten met vrijwel alle uitgevers in Nederland en Vlaanderen. De webwinkel won in 2008 en in 2009 een Thuiswinkel Award.

Voor meer informatie over Luisterrijk kunt u contact opnemen met Huub van de Pol (06-51701400) of Dirkjan van Ittersum (06-21284807)

--

 

 
5 desimber 2009 Marga Claus op Omrop Fryslân Televyzje
Omrop Fryslân besteget op Sinterklaasjûn yn it programma Sneons wiidweidich oandacht oan it ûnderwerp travesty. Oan tafel skoot ûnder mear Jeanine út Grins, dy’t wurket by Stavoor yn Fryslân. Jeanine giet twa dagen yn ‘e wike as Jan nei it work, en twa dagen as Jeanine. Foar safier bekend is dat unyk yn Nederlân. Fierder skowe oan Arnold Helmantel fan Tûmba, en Marga Claus. Sjoen it feit dat 1 oant 3 op de 100 manlju wrakselet mei travestygefoelens hat de redaksje fan Sneons besluten dat de tematyk wichtich genôch is om der oandacht oan te besteegjen. En wannear kin dat better as op de foarjûn fan de Hillige St. Nicolaas, de ferneamde biskop fan Mira, dy’t sels yn in ‘jurk’ omrûn? De útstjoering is rûnom yn de provinsje oankundige op posters, mei de tekst: Myn buorman draacht in rokje….doocht dat wol? De reade pump dy’t dizze simmer oeral yn Fryslân yn ’e greiden stie, is ek op dit affiche wer te sjen. Foar wa’t de útstjoering dochs ûntkomt: op de site fan Omrop Fryslân is er fia ‘útstjoering mist’ dochs noch te besjen.
 
18 novimber 2009

Omrop Fryslân nijs

Foto LC

Pytsje de Graaf fan Ternaard hat it earste twatalich diktee wûn. Se hie 12 flaters. It 'Dik2' wie woansdei yn Ljouwert en hie as doel jild yn te sammeljen foar it Fryske audioboek. Hylke Speerstra hat it diktee skreaun. Hedman Bijlsma fan Drachten wie twad mei 17 flaters en Saapke Miedema fan Ljouwert hie 18.

It Nederlânsk diktee waard wûn troch Bauke Nauta fan Ljouwert. Hy hie 13 flaters. Kitty van Dongen 14 en Jorine Ploegh 15.

In sin út it diktee: Hy gie grif by Frjentsjer en Eagmaryp om, mar de âld smirk wie moarntiids nei de lege temperatuer keamer gisele om dêr op syn rollerbankhurdfytsersfyts te trainen.

It diktwee wie bedoeld om promoasje te meitsjen foar it Fryske harkboek. Spesjaal foar dizze aksje hat Audiofrysk it harkboek De Kâlde Krústocht fan Hylke Speerstra produsearre.

Harkje nochris nei de bydrage fan Hayo Bootsma op Omrop Fryslân.

 
28 oktober 2009

Audiofrysk harkboek De Kâlde Krústocht fan Hylke Speerstra is no yn alle bibleteken fan Fryslân te lien!

Parseberjocht 28 oktober 2009

Nij harkboek fan Hylke Speerstra no yn alle bibleteken

It lêste boek fan Hylke Speerstra, “De kâlde krústocht”, is der no ek as harkboek. De âlve iisferhalen steane op seis CD’s en binne ynsprutsen troch de skriuwer sels. De útjefte fan dit nije harkboek is in inisjatyf fan Rotary Nijehove Leeuwarden, yn gearwurking mei tal fan organisaasjes dy ‘t har dwaande hâlde mei Fryske taal en kultuer.

De bibleteken slúte har hjir graach by oan, omdat der in protte minsken binne dy ‘t it Frysk ferstean kinne, mar it net aktyf lêze. Mei in harkboek leit de drompel om ris oan in echt boek yn de Fryske taal te begjinnen no ienkear leger. Boppedat jout it folle mear mooglikheden om sokke ferhalen ta jo te nimmen. Tink oan sporte, fiskje, yn de auto en op fakânsje.

Fanôf hjoed kin it harkboek “De kâlde krústocht” liend wurde yn alle bibleteken yn Fryslân (útsein de eilânen). Ek foar minsken dy’t net ride kinne is dit in oanrieder! Boppedat wolle de bibleteken de minsken graach witte litte dat der ek oare Fryske harkboeken liend wurde kinne.

It earste eksimplaar fan it harkboek “De kâlde krústocht” is op 14 oktober oanbean, by de start fan de kampagne “Harkboek & Dic2”. Op 18 novimber organisearret Rotary Nijehove Leeuwarden het earste twatalich diktee yn Fryslân. De Frysktalige harkboeken wurde makke troch Audiofrysk en de measte oan ‘t no ta útkommen titels kinne ek liend wurde by de bibleteek, te finen op www.ontdekdebieb.nl De skriuwer lit it harkboek sjen

 

 

Kontakt foar de parse (allinnich foar dit berjocht):
Symen A. Schoustra
Domeinspesjalist Frysk
(contactpersoon Friese cultuur & meertaligheid)
Bibliotheekservice Fryslân / Afdeling Kenniscentrum
Postbus 7507 / 8903 JM Leeuwarden
Tel. 058 - 284 77 23 / E-mail: s.schoustra@bfrl.nl

Bibliotheekservice Fryslân fersoarget ferskate tsjinsten foar de bibleteken yn de hiele provinsje en fiert in aktyf belied om it lêzen fan Fryske literatuer te befoarderjen.

 

Persbericht 28 oktober 2009

Nieuw luisterboek van Hylke Speerstra
nu in alle bibliotheken

 

Het laatste boek van Hylke Speerstra, “De kâlde krústocht”, is nu ook beschikbaar als luisterboek. De elf ijsverhalen staan op zes CD’s en zijn ingesproken door de schrijver zelf. De uitgave van dit nieuwe luisterboek is een initiatief van Rotary Nijehove Leeuwarden, in samenwerking met diverse organisaties die zich bezighouden met Friese taal en cultuur.

De biblotheken sluiten zich hier graag bij aan, omdat er veel mensen zijn die het Fries weliswaar spreken doch zelden lezen. Een luisterboek verlaagt de drempel om eens een echt boek in de Friese taal te gaan lezen. Bovendien geeft dit de mensen nieuwe mogelijkheden om kennis te nemen van deze verhalen. Denk aan sportbeoefening, bij het vissen, in de auto en op vakantie.

Vanaf nu kan het luisterboek “De kâlde krústocht” worden geleend in alle bibliotheken, in heel Friesland (met uitzondering van de eilanden). Ook voor mensen die nooit schaatsen is dit boek een aanrader! Bovendien willen de bibliotheken het publiek informeren dat er nog veel meer Friestalige luisterboeken geleend kunnen worden.

Het eerste exemplaar van het luisterboek “De kâlde krústocht” werd op 14 oktober aangeboden, tijdens de start van de campagne “Luisterboek & Dik2”. Op 18 november organiseert Rotary Nijehove Leeuwarden het eerste tweetalige dictee in Fryslân. Friestalige luisterboeken worden geproduceerd door Audiofrysk en de meeste tot nu toe uitgekomen titels kunnen geleend worden in de bibliotheek, te vinden op www.ontdekdebieb.nl  

Contact voor de pers (alleen voor dit bericht):
Symen A. Schoustra
Domeinspesjalist Frysk
(contactpersoon Friese cultuur & meertaligheid)
Bibliotheekservice Fryslân / Afdeling Kenniscentrum
Postbus 7507 / 8903 JM Leeuwarden
Tel. 058 - 284 77 23 / E-mail: s.schoustra@bfrl.nl

Bibliotheekservice Fryslân verzorgt dienstverlening voor de bibliotheken in de gehele provincie en voert een actief beleid om het lezen van Friese literatuur te bevorderen.

 
20 oktober 2009 Twadde flyer Diktwee Taaltocht fan Rotary Club Nijehove Leeuwarden.  
1 oktober 2009

Oanbieding earste eksimplaar It Heksershol


 
10 septimber 2009

Earste flyer foar de taaltocht fan Rotary Club Nijehove Ljouwert yn kombinaasje mei De Kâlde Krústocht fan Hylke Speerstra. It audioboek fan Audiofrysk wurdt oer de hiele provinsje distribuearre.

 

 
09-09-09

Audiofrysk yn Muzyk yn bedriuw op Omrop Fryslân radio.

Harkje nochris nei it petear fan Arjen Overmaat mei Jan Schotanus.

 


 
4 septimber 2009 Sutelaksje mei barstend geweld út ein

Mei barstend geweld en jankende sirenes draait de kolossale giele brânwachtauto fan de Ljouwert fleanbasis it plein foar it gemeentehûs yn Stiens op. Dêr foeget er him by de lytsere reade broer fan de brânwacht fan Ljouwerteradiel. Wêr is de brân? Gelokkich nearne. De weinen jouwe gjin needsinjaal ôf mar in startsinjaal foar de Sutelaksje fan It Fryske Boek.

Aly van der Mark en boargemaster KeursAly van der Mark klimt út de machtige kabine fan it spuitgefaarte en wurdt troch boargemaster E.J. ter Keurs ferwolkomme. Tegearre toane hja it grutte ‘startboerd’ mei dêrop it parsefarske jubileumboek fan It Fryske Boek en de nije Fryske Skriuwerskalinder oan de omstanners.
Gjin fleanende start dus, sa’t earder oankundige wie. De SAR-helikopter stie mei maleur noch oan ‘e grûn op it Amelân. Spitich mar it is net oars. De sutelwille is der alteast net minder om.
 
18 augustus 2009

Ynterview op radio Middelsee oer de Traveliers

Op tiisdei 18 augustus wiene de trije auteurs fan de berneboekesearje De Traveliers te gast by Hette van der Wal foar Middelsee Actief op radio Middelsee yn Stiens.

Harkje nei:

Ynterview diel 1

Ynterview diel 2

 
Artikel Sietse de Vries, LC 19 juny

Audiofrysk.nl merk op mei Fryske harkboeken

Wylst yn Amearika in tsiende part fan alle ferkochte boeken in harkboek is, stiet it ferskynsel yn Nederlân noch yn 'e berneskuon. It kin Jan en Marja Schotanus fan Audiofrysk.nl der net fan wjerhâlde om it ek mei Fryske boeken te besykjen. Moandei begjint de fiifde 'Week van het Luisterboek'.

Kantoar DAT tekstbureau en Audiofrysk
Foto Catrinus van der Veen

Yn Amearika, mar ek yn lannen as Dútslân, Sweden en Denemarken is it harkboek al folle langer populêr. Jan Schotanus ornearret, it sil te meitsjen hawwe mei de grutte ôfstannen, mei de oeren dy't minsken yn 'e auto trochbringe. Yn Nederlân wie it harkboek der oant foar koart allinne foar blinen en oaren dy't net goed lêze kinne. En dat wylst elkenien as bern genoat fan in foarlêzende heit, mem of skoaljuffer en de hiele literatuer fuortkommen is út it mûnling fertellen fan ferhalen. Fiif jier lyn binne ek Nederlânske útjouwers begûn boeken as harkboek út te jaan, as download of op cd. Jan Schotanus rûst dat se de ôfrûne jierren sa'n tûzen boeken op 'e merk brocht ha. Dêr binne bestsellers by as 'Harry Potter' en de thrillers fan Dan Brown, literêre boeken fan skriuwers as Arthur Japin en Anna Enquist, mar ek lêzingen oer filosofy en histoaryske ûnderwerpen en marketingkursussen. Jan Schotanus: ,,Mar it giet te fier om te sizzen dat de Nederlânske útjouwers der in nije merk by hawwe. Neffens immen fan útjouwerij Audioselect groeit it oanbod hurder as de fraach. Ik wie lêsten by boekhannel Van der Velde yn Ljouwert, dêr ha se mar in hantsjefol harkboeken útstald. Allinne foar it gefal der minsken binne dy't der om freegje, seine se. Ferkocht wurde se amper. It is noch in echt service-oanbod.'' In jier as wat lyn, doe't Jan Schotanus yn de learmiddelekommisje fan 'e Afûk siet, hie er alris by de Fryske útjouwers op 'e doar kloppe. Fan de Nederlânske oersettingen fan de Mentha Minnemaboekjes, ferskynde ek in harkferzje: wêrom soe dat net ek mei de oarspronklike tekst kinne? Krekt foar it Frysk - in taal dy't bern makliker ferstean as lêze - soe dat poer geskikt wêze. De Afûk woe der net oan. Om út 'e kosten te kommen moast de oplaach op syn minst 500 cd's wêze. Dy rekken se noait kwyt.

No't elkenien op syn eigen pc cd's baarne kin, telt dat argumint net mear. Oan de ein fan 2007 tocht Schotanus: ik besykje it sels. De boekjes út de Mentha Minnema-rige dy't er sels skreaun hie, hat er sels ynlêzen op in mp3- spiler. Dêrnei hat er in webside opboud dêr't de belangstellenden de boeken sels fan downloade kinne. Foar minsken dy't in boek leaver op cd ha, baarnt Schotanus se op in skiifke.

Dy earste boeken wiene frij fan rjochten. Doe't Schotanus mear boeken as harkboek presintearje woe, moast er yn petear mei de útjouwers. Ynearsten wiene dy benaud dat de harkboeken konkurrearje soene mei de papieren ferzje, mar doe't Schotanus har derfan oertsjûge hie dat de merk dêr yn Fryslân fierste lyts foar is, wiene se gau om. No sjogge se it harkboek earder as promoasje foar it papieren boek. Yn de ôfrûne oardel jier hawwe Jan en Marja Schotanus fan DAT tekstbureau yn Easterwierrum ûnder de namme Audiofrysk.nl in fûns opboud mei sa'n 35 titels. Krapoan de helte dêrfan bestiet út berneboeken, de oare helte út hjoeddeiske en al wat âldere romans. Titels binne ûnder oare 'Feroaring fan lucht' fan Rink van der Velde, 'It ferset' fan Harmen Wind, 'Sûnder garânsje' fan Froukje

Annema en 'Joppe' fan Hein Jaap Hilarides. Bêst ferkocht titel is 'Een brogge van glas' fan Stellingwerfer Johan Veenstra. Jan Schotanus: ,,Dy kenne se fan 'e radio, dat helpt. 'Skúnpútsersgúd' fan Anne Feddema sil ek wol goed rinne.'' De measte skriuwers hawwe har eigen boek ynsprutsen - Schotanus: ,,dêrmei wurdt it ek in moai argyf foar skriuwersstimmen'' - , foar deade skriuwers en foar skriuwers dy't wat minder goed by stim binne, is in oare oplossing betocht. Sa hat Douwe Kootstra bygelyks 'Feroaring fan lucht' ynlêzen. Om't er no ek boeken fan oare útjouwers yn syn fûns hat, moast Schotanus mei in nije, befeilige webside komme mei in betelsysteem. Dêrfoar hat er kontakt socht mei it yn harkboeken spesjalisearre Luisterrijk.nl. De Fryske boeken hawwe op Luisterrijk.nl in eigen plakje krigen mei Frysktalige taljochtingen. It strjibjen is om dy taljochting aanst twatalich te meitsjen as service oan minsken dy't muoite ha mei Frysklêzen. Yn 'e Week van het Luisterboek presintearret Audiofrysk. nl in kwis op de eigen webside. Dêryn moatte dielnimmers besykje in audiofragmint thús te bringen. De priis is in harkboek.

 
Persbericht juny 2009

Friese audioboeken te winnen tijdens de Week van het Luisterboek

In de Week van het Luisterboek presenteert Audiofrysk een quiz waarbij Friese luisterboeken te winnen zijn. Herken het audiofragment, mail het goede antwoord en maak kans op een van de luisterboeken uit het aanbod van Audiofrysk. Het eerste fragment staat vanaf woensdag 17 juny op www.audiofrysk.nl.

Win in Frysk harkboek!
Yn de 'Week van het Luisterboek' presintearret Audiofrysk in audiokwis. Witte jo út watfoar harkboek it fragmint komt, dan meitsje jo kâns op in audioboek út it fûns fan Audiofrysk. Sjoch op www.audiofrysk.nl en gean nei de kwis. De earste harkboekfraach stiet fan 17 juny ôf online.

 
Persbericht mei 2009 Spegelspreuk as harkboek en yn de Pastorijtún
Op 5 juny komt der in harkboek fan Spegelspreuk op de merk. Op dy dei giet it berne-iepenloftspul yn Easterwierrum yn premiêre. De aventoeren fan prins Willem en Lodelakei binne sa op ferskillende manieren te folgjen. Earst kinne jo sjen nei it toanielspul yn de pastorijtún en dêrnei is it ferhaal ek yn de oarspronklike foarm te hearren op trije cd's.
Skriuwster Lida Dykstra, dy't it ferhaal yn 2007 betocht hat, lêst it sels foar.
It harkboek is maklik op de mp3-spiler te setten; de trije cd's passe skoan njonken de Jantje Smits en Nick en Simons, dy't der bern der al op hawwe.
Of doch se yn de dvd- of cd-spiler yn de auto en de lange rit is foarby foardat je it witte.
Audiofrysk hat al folle mear Fryske harkboeken yn it fûns en wurket gear mei de downloadwinkel Luisterrijk, dat it boek is ek online as digitaal bestân te keap. De cd-ferzje kostet € 12 en is û.o. by de foarstellingen te keap. Foar mear ynformaasje sjoch www.audiofrysk.nl.
 
Persbericht april 2009

Audiofrysk makket harkboekferzje fan Fan Duveldrek nei Hoarnestreek

Twa jier lyn is de Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel begûn mei it sykjen nei folksferhalen út alle doarpen fan Frjentsjerteradiel en dy hawwe se fûn! Op 16 maaie komt it boek: Fan Duveldrek nei Hoarnestreek út. In boek mei 30 ferhalen, foto’s, in hiel protte anekdoates, in rûte troch alle 16 doarpen, plattegrûnen fan de gemeente en de doarpen, in rûte yn elk doarp en histoaryske feiten fan de doarpen.
De skriuwers Jetske Bilker, Neeltje Bonnema en Mindert Wynstra ha de ferhalen sels ynlêzen en sa komt der ek in harkboek fan 4 cd's út. It is nei de oanbieding foar € 15 te keap.

 
Parsemeidieling april 2009 In nije searje berneboeken en in nij harkboek!
By de AFUK is op 17 april it earste diel fan de Traveliersrige fan de parsen rôle. Auck Peanstra skreaun it spannende It goud fan de Aboriginals, dat eins hielendal yn Austraalje spilet. Tagelyk mei it papieren boek kaam ek de audioferzje fan It goud fan de Aboriginals út by Audiofrysk. De skriuwster hat it sels ynlêzen.
Oare dielen fan de Traveliers spylje op Iislân, yn Skotlân, op de Antillen en yn de midwest fan de Feriene Steaten.
 
Persbericht Nederlands april 2009

Friese luisterboeken
Aanbod groeit in rap tempo.

Uitgeverij Audiofrysk heeft zich gespecialiseerd in het uitbrengen van Friese luisterboeken, die voor het grootste deel ingelezen worden door de schrijvers zelf. De eerste Friese roman die zo verscheen was De mjitte van Koos Tiemersma. Intussen heeft dat boek gezelschap gekregen van een vijftiental titels, en voor de zomer zullen nog enkele audioboeken verschijnen.

Voor een kleine taal als het Fries is het medium luisterboek een prima brug naar de lezer. Immers, veel Friezen spreken en verstaan de taal moeiteloos, maar het lezen wordt vaak als lastiger ervaren. Juist door de verhalen in gesproken vorm te publiceren, kan een nieuwe markt aangeboord worden. En via de samenwerking met de downloadwinkel Luisterrijk is de Friese literatuur wereldwijd toegankelijk.

Een greep uit het repertoire:
Rink van der Velde - Feroaring fan lucht. Deze nog altijd meest verkochte Friese roman over de vrijgevochten Durk Lugtigheid, alias Durk Snoad, wordt levendig voorgelezen door de bekende verhalenverteller Douwe Kootstra.
Hylke Speerstra - Op redens oer. De schrijver Speerstra, die ook veel in het Nederlands heeft gepubliceerd, - recentelijk nog het verhalenboek De koude kruistocht, bij het Elfstedentochtjubileum - , leest zelf de ijzingwekkende schaatsverhalen voor en brengt het Friese winterlandschap wel heel nabij.
Harmen Wind - It ferset. In 2002 schreef Wind zijn debuutroman, die eerst in het Nederlands verscheen bij De Arbeiderspers als Het Verzet, waarna hij het in 2004 herschreef in het Fries. In het voorjaar van 2009 heeft hij het boek integraal ingelezen. Het leverde een luisterboek van ruim 13 uur op, waarbij de stem van de auteur het autobiografische karakter van het werk extra diepgang geeft.

Maar ook: Wilco Berga - It portret; Jan van der Leij - De tiid stie even stil; Auck Peanstra - Sitebuorren, myn eigen paradys; Tr. Riemersma - De fûgel; Wieke de Haan - Optriuwe en ôfbliuwe; Riek Landman - Liet foar myn jonge en Akky van der Veer - Kuneara.

En dan is er het eerste Stellingwerver luisterboek!
Begin januari is het eerste luisterboek in het Stellingwerfs uitgebracht, een van de streektalen van Fryslân. Johan Veenstra leest zelf zijn prachtige, autobiografische roman 'Een brogge van glas' integraal voor.

Op stapel staan o.a. nog: Joppe, van Hein Jaap Hilarides, en It heksershol, een negentiende-eeuws verhaal van de grote Friese schrijver J.H. Halbertsma.

Voor meer informatie zie www.audiofrysk.nl, of neem contact op met de uitgever op telefoonnr. 058-2501465 / e-mail: boek@audiofrysk.nl.

16 april 2009


 
Persbericht januari 2009

Eerste Stellingwerver luisterboek!

Begin januari is het eerste luisterboek in het Stellingwerfs uitgebracht. Johan Veenstra leest zelf zijn prachtige, autobiografische roman 'Een brogge van glas' integraal voor.
 
Het Stellingwerfs is een van de streektalen van Fryslân; in de eigen woorden in Wikipedia: Et Stellingwarfs is een Nedersaksisch dialekt dat praot wodt in de gemienten Oost- en Weststellingwarf (tegere de Stellingwarven) in Zuudoost-Frieslaand, mit uutzundering van de Friestaelige dörpen Haulerwiek en Waskemeer (beidend Ooststellingwarf) en et gebied rond et dörp Noordwoolde.

Juist voor een kleine, bedreigde taal als het Stellingwerfs is het nodig dat alle podia benut worden en daarom is het absoluut de moeite waard om ook luisterboeken uit te brengen van de beste literaire werken.

Johan Veenstra heeft reeds verscheidene romans op zijn naam staan, zoals Naachs goelen de honnen en Toegift. Ook schreef hij gedichten en verzorgde hij jarenlang een rubriek met Stellingwerver verhalen en columns voor Omrop Fryslân radio.

Een half jaar na de dood van zijn moeder hoorde Veenstra voor het eerst wie zijn vader was, en ontdekte hij dat hij een halfbroer had. Dit gegeven heeft hij tien jaar later verwerkt in zijn vierde roman, Een brogge van glas.
Hij heeft het boek zelf voorgelezen op Omrop Fryslân; nu is het als audioboek verschenen bij Audiofrysk. Te koop in de boekwinkels of bij www.audiofrysk.nl (15 euro) en online als mp3-download bij www.luisterrijk.nl (12 euro).

Zie voor meer informatie over het Stellingwarfs vooral de site van de Stellingwarver Schrieversronte, www.stellingwarfs.nl.

 
 


 
Parseberjocht: (11 en 18 desimber 2008)

Suster en broer lêze tegearre in harkboek yn

Skriuwster Auck Peanstra giet yn it boek Sitebuorren, myn eigen paradys werom nei har bernejierren yn it wetterlân by Grou. Se docht dat oan de hân fan de brieven dy't har mem yn de fyftiger jierren skreaun hat. Har broer Oane mailt dy brieven, mei eigen oantinkens oan doe, nei har ta en yn dy wikselwurking is in prachtige kronyk fan it boerebestean ûntstien.
Yn de harkboek-ferzje komt dat libben noch tichterby, omdat suster en broer beide oan it wurd komme. It hat in bysûnder audioboek oplevere.  
Sitebuorren, myn eigen paradys, harkboek 5 cd's, bestelnûmer AF-F4, 16,50 euro (eks. porto) yn de boekwinkel of by Audiofrysk.nl; 13 euro as download by Luisterrijk.nl.
Oare nije titels:
Wieke de Haan: Optriuwe en ôfbliuwe. 'Ferhaleboek foar froulju dy't de hâldberheidsdatum naderje, passearje of út 'e wei gean wolle', ynlêzen troch de skriuwster sels, harkboek 3 cd's.
Liet foar myn jonge, it nijste boek fan Riek Landman. It wurdt ynlêzen troch Hinke Wolthuzen út Mantgum, in bekinde stim fan û.o. OF-drama en -radioharkspullen. Harkboek, 4 cd's.
Fan Trinus Riemersma bringe wy de novelle De fûgel, út 2007. It boek is ynlêzen troch Wouter van der Wal. Harkboek, 2 cd's.
en as klap op de fjoerpylk:  
Johan Veenstra, Een brogge van glas; de autobiografyske roman fan 2 jier lyn. Veenstra hat it hiele boek sels foarlêzen op de radio. Mei tank oan Omrop Fryslân komt it no as audioboek op de merk. Harkboek, 4 cd's.
Foar mear ynformaasje sjoch www.audiofrysk.nl en www.luisterrijk.nl.

De skriuwster en har broer

 
 


 
Friesch Dagblad 11 sept. 2008

Audiofrysk geeft twintig Friese luisterboeken uit
Leeuwarden - Komend jaar verschijnen er twintig Friese luisterboeken. Dat doel heeft Audiofrysk zich gesteld, een uitgeverij van Friese luisterboeken. De uitgeverij wil tien actuele romans, vijf jeugdboeken en vijf klassiekers op de markt brengen. De boeken kunnen tegen betaling als mp3 via internet gedownload worden. Ook zullen ze op cd verkrijgbaar zijn. Audiofrysk wil dat de schrijvers zelf de teksten van de betreffende uitgaven inspreken.
Voor het initiatief werkt Audiofrysk samen met Luisterrijk.nl, stichting It Fryske Boek en Friese uitgevers. De provincie Fryslân steekt tienduizend euro in het project. Luisterboeken worden de laatste jaren steeds populairder en niet alleen bij blinden, slechtzienden en ouderen.

 
10 sept. 2008

Parseberjocht Audiofrysk

Audioboeken yn it Frysk
Audiofrysk is in nije útjouwerij foar harkboeken yn it Frysk.
Streefdoel is om yn it earste jier 20 boeken fan Fryske skriuwers as audioboek út te bringen. Hjirby wurdt gearwurke mei Luisterrijk.nl, de stifting It Fryske boek en de Fryske útjouwers.

Repertoire
Mei it each op de doelgroepen: jeugd, minsken dy't it Frysk wol machtich binne, mar eins net lêze kinne, Friezen om utens, ensfh. bestiet it repertoire út trije parten:
± 5 boeken foar bern
±10 aktuele romans en ferhalebondels
± 5 'klassiken', âldere boeken, dy't dochs noch in grut publyk lûke kinne.

Produksje
As it kin, lêst de skriuwer sels de tekst yn. Skriuwers hawwe faak erfaring mei foarlêzen; de autentisiteit jout dan in mearwearde. Yn oare gefallen komme betûfte foarlêzers oan it wurd om de audiobestannen te meitsjen.

Fersprieding
No't ynternet sa breed tagonklik is, en it delladen fan muzyk en filmkes foar in protte minsken de gewoanste saak fan de wrâld is, kinne ek de harkboeken fia dit medium ûnder de harkers brocht wurde. Yn gearwurking mei de site Luisterrijk.nl wurde de harkboeken online te keap oanbean. Tsjin fergoeding kinne se dêr delladen wurde om se dan yn in mp3-spiler (faak de mobyl tsjintwurdich) te setten en dernei te harkjen.

Cd's
Sommigen hawwe dochs leaver wat konkreets yn hannen en dêrom wurde de audioboeken ek op cd setten. Op eltse audioynstallaasje kinne se dan ôfspile wurde. De produksje ferget útsoarte mear wurk en materiaal, dus is it harkboek op cd ek wat djoerder as online. De harkboeken op cd binne ynearsten te bestellen fia Audiofrysk.nl, letter eventueel by de reguliere boekhannels.

Subsydzje
Om't de oplage yn it Frysk net gau heech wurde sil, falt it net ta om út de kosten te kommen. Om ien en oar dochs mooglik te meitsjen, hat de provinsje Fryslân foar it earste jier in subsydzje fan € 10.000 beskikber steld oan Audiofrysk, yn it ramt fan it Aksjeprogramma Frysk en ICT.

Audiofrysk is in aktiviteit fan DAT tekstbureau, Easterwierrum. Foar mear ynformaasje sjoch www.audiofrysk.nl, of belje mei Jan Schotanus, tel. 058-2501465.

Parseberjocht downloade as pdf.  
Parseberjocht nov. 2007

Parseberjocht

Mentha Minnema no te hearren op mp3

Rûnom sjogge jo hieltyd mear harkboeken op de merk. Boekwinkels ha langer in spesjaal hoekje mei in pear koptelefoans, dêr't jo nei fragminten harkje kinne. Yn Amearika wiene se der al folle langer, doe noch op kassette, foar de lange autoreizen troch dat grutte lân. Ek yn Wales, faak in bytsje it foarbyld foar Fryslân, binne al jierren in protte boeken yn audiofoarm beskikber. Tsjintwurdich wurde se yn alderhanne talen op cd útbrocht, al dan net yn bekoarte foarm.
Foar de Fryske merk is it oanbod noch tige beheind. Jo sitte mei de lytse oplaach en dan weagje de kosten fan it persen fan in cd en it meitsjen fan in hoes der nochal yn. Der binne lykwols hieltyd mear mp3-spilers yn gebrûk, en dat jout no in goed platfoarm foar harkboeken.
It doel is om ús boeken folslein foar te lêzen en as mp3-bestannen beskikber te stellen op ynternet. Minsken dy't leaver cd's hawwe, kinne dy bestelle: se krije dy foar € 10 yn 'e hûs.
De technyske útfiering is, om de downloadtiid te beheinen, ienfâldich, mar adekwaat.

It earste boek dat online komt, is in dieltsje út de noch altyd populêre Mentha Minnema-searje, ntl. Mentha Minnema en it klokkemystearje. De 22 haadstikjes binne ferdield oer 25 mp3's. It ferhaal kin ek besteld wurde op twa audio-cd's, dy't yn alle cd-spilers ôfspile wurde kinne.
It doel is om de hiele Mentha Minnemasearje sa beskikber te stellen.
Dizze Fryske harkboeken binne te hearren en del te laden op www.audiofrysk.nl.

 
Werom