Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Audiofrysk is in inisjatyf fan DAT tekstbureau, Easterwierrum
Adres: Tsjerkebuorren 4, 9021CH Easterwierrum

Kontakt Audiofrysk: boek@audiofrysk.nl, Tel. 058 - 2501465

augustus

nij en ek op mp3-cd:

De Reade Bwarre fan Trinus Riemersma

en De Treastfûgel fan Hylke Speerstra

 

 

Nei de boeken!

 

It grutte epos fan RiemersmaTreastfugel, de nijste Hylke Speerstra

Ien foar de wraak moard ynspekteur

Ideaal foar op de iPad. Laad in audioboek del en jo kinne it op jo iPad lúks ôfharkje.

Nim in abonnemint op de Nijsbrief

 

Frysk lêzen te lestich?
Eins gjin tiid/gelegenheid/sin om sels te lêzen?

Dé oplossing: Lit in oar it dwaan!

In detektive tidens in lange rit yn 'e auto...
In horrorferhaal by it trainen op de spinner...
In lekkere roman as je siik op bêd lizze...

Tiid foar ûntspanning?
Tiid foar in harkboek!

Wandelen en luisteren Yn de trein Rijden en luisteren


Fries lezen te lastig?
Eigenlijk geen tijd/gelegenheid/zin om zelf te lezen?

Dé oplossing: Láát je voorlezen!

Een detective tijdens een lange rit in de auto...
Een horrorferhaal bij het trainen op de spinner...
Een lekkere roman als je ziek in bed ligt...

Tijd voor ontspanning?
Tijd voor een luisterboek!

Online te keap, of bestel in audioboek op cd!

Nei de boeken!